Saltar al contingut principal

Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSÍCAS


Deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges:

L'article 1 del Reial Decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, en el seu apartat dos afegeix una nova Disposició addicional cinquantena a la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques establint tres noves deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges, en els següents termes:

1.Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració:20%

Habitatges en els quals es poden realitzar les obres:

Habitatge habitual del contribuent o qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

No obstant això, no dona dret la part de l'obra que es realitzi en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni a la part de l'habitatge afecte a una activitat econòmica.

Obres que donen de dret a deducció:

Aquelles que hagin reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge en almenys un 7 per cent la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració.

És precís que aquest extrem quedi acreditat mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici, amb un màxim de dos anys, de les mateixes.

Realitzades des del 6 d'octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022

Base de deducció:

Quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 per les obres.

Màxim 5.000 €.

Període impositiu en què s'aplica:

Aquell en el qual s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres.Aquests certificats hauran de ser expedits abans de l'1 de gener de 2023.

Percentatge de deducció: 20%

2.Deducció per obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable:40%

Habitatges en els quals es poden realitzar les obres:

Habitatge habitual del contribuent o qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

No obstant això, no dona dret la part de l'obra que es realitzi en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni a la part de l'habitatge afecte a una activitat econòmica.

Obres que donen de dret a deducció:

Aquelles que hagin reduït en almenys un 30 per cent l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

És precís que aquests extrems quedin acreditats mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici, amb un màxim de dos anys, de les mateixes.

Realitzades des del 6 d'octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022

Base de deducció:

Donen de dret a la deducció les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 per les obres.

Màxim 7.500 €.

Període impositiu en què s'aplica:

Aquell en el qual s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres.Aquests certificats hauran de ser expedits abans de l'1 de gener de 2023.

Percentatge de deducció: 40%

3.Deducció obres de rehabilitació energètica:60%

Edificacions en les quals es poden realitzar les obres:

Habitatges propietat del contribuent -ubicats en edificis d'ús predominant residencial- i places de garatge i trasters adquirits amb aquestes.

No obstant això, no dona de dret la part de l'habitatge afecte a activitats econòmiques.

Obres que donen de dret a deducció:

Aquelles que hagin reduït el consum d'energia primària no renovable, en un 30 per cent com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

És precís que aquests extrems quedin acreditats mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici, amb un màxim de dos anys, de les mateixes.

Realitzades des del 6 d'octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2023.

Períodes impositius en què s'aplica:

En principi es pot aplicar en 2021, 2022 i 2023.No obstant això, és requisit per poder aplicar la deducció que s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres.Aquests certificats hauran de ser expedits abans de l'1 de gener de 2024.

Base anual de deducció:

  • Quan s'hagi expedit el certificat en el període impositiu:

    Les quantitats satisfetes des del 6 d'octubre de 2021 fins a l'acabament del període impositiu.

  • Quan el certificat s'hagués expedit en un període impositiu anterior:

    Les quantitats satisfetes l'any.

Basi màxima 5.000 € anuals.

Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir de la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, als quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir de 15.000 euros.

Tractant-se d'obres dutes a terme per una comunitat de propietaris la quantia susceptible de formar la base de la deducció de cada contribuent vindrà determinada pel resultat d'aplicar les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris, el coeficient de participació que tingués en la mateixa.

Percentatge de deducció:60%

4.Normes comunes a les anteriors deduccions:

Les anteriors deduccions són incompatibles entre si respecte de la mateixa obra.

Les anteriors deduccions són incompatibles entre si respecte de la mateixa obra.

Les quantitats han de ser satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres, així com a les persones o entitats que expedeixin els esmentats certificats, havent de descomptar aquelles quanties que, en el seu cas, haguessin estat subvencionades a través d'un programa d'ajuts públics o anessin a ser-ho en virtut de resolució definitiva de la concessió de tals ajuts.

En cap cas, no donaran de dret a practicar deducció les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal.

Les quantitats satisfetes han de ser necessàries per a l'execució de les obres, incloent els honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d'obres, cost d'execució d'obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al seu desenvolupament, així com l'emissió dels corresponents certificats d'eficiència energètica.

No obstant això, no donen de dret a deducció les quantitats satisfetes pels costos relatius a la instal·lació o substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil.

Els certificats d'eficiència energètica previstos en els apartats anteriors hauran d'haver estat expedits i registrats d'acord amb el disposat al Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

No integració en Base Imposable dels següents ajuts a la rehabilitació:

Les concedides en virtut dels diferents programes establerts al Reial Decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes;el Reial Decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa dels ajuts d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla;i el Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre,

de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.