Saltar al contingut principal

Recordatori de les vies disponibles per a la realització de tràmits per via electrònica

RECORDATORI DE LES OPCIONS DISPONIBLES PER PODER ACCEDIR PER INTERNET A SERVEIS QUE NECESSITEN D'ALGUN SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

1.- SISTEMA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA CL@VE (PER A PERSONES FÍSIQUES)

En el cas de persones físiques, una opció molt útil i fàcilment accessible, que es pot gestionar sense necessitat de cita prèvia i sense haver de realitzar cap tràmit presencial, és donar-se d'alta en el sistema de signatura electrònica Cl@ve, basat en la identificació mitjançant telèfon mòbil (Cl@ve temporal) o bé mitjançant un codi d'usuari i una contrasenya (Cl@ve permanent).Les alternatives per a donar-se d'alta en Cl@ve sense necessitat de realitzar un tràmit presencial són aquestes 3:

1.1.- Si l'interessat compta amb DNI electrònic (o un altre tipus de certificat d'electrònic), pot donar-se d'alta en Cl@ve de forma immediata, a través de la Seu electrònica de l'AEAT.

Nota:Si l'interessat no té operativa la funcionalitat de firma del seu DNI electrònic, pot activar-la en un Punt d'Actualització del DNIe (terminal d'autoservei disponible a les Comissaries de Policia, que pot utilitzar-se sense necessitat de Cita Prèvia):

Què fa falta per utilitzar el DNIe?

Renovació claus DNIe

1.2.- Existeix un procediment de alta en Cl@ve per Internet i de forma immediata, mitjançant la realització d'una videoconferència amb un teleoperador de l'AEAT.Es pot realitzar tant des d'un ordinador amb accés a internet que expliqui amb càmera de vídeo i micròfon, com des d'un telèfon mòbil o una tauleta tàctil amb accés a Internet.Aquest servei és accessible des del següent apartat de la pàgina web de l'AEAT:

Alta en Cl@ve per videotrucada

1.3.- Una altra possibilitat és sol·licitar per Internet l'enviament d'una carta-invitació a Cl@ve, que rep l'interessat al seu domicili fiscal en els dies següents i que permet l'alta en Cl@ve, sense necessitat de realitzar cap tràmit presencial.És una opció equivalent a la de la videoconferència, però no és tan ràpida i no requereix la disponibilitat d'un equip amb capacitat de realitzar videotrucades (accés a Internet + cambra + micròfon).El procediment està descrit en aquesta pàgina web:

Sol·licitud de carta d'invitació per a registre en Cl@ve

2.- TRAMITACIÓ DE CERTIFICATS FNMT SENSE NECESSITAT D'ACUDIR A LES OFICINES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Si el que es desitja o necessita és un certificat de signatura electrònica de la FNMT, existeixen algunes alternatives per poder obtenir-lo sense necessitat de realitzar un tràmit presencial en l'AEAT.Són aquestes:

2.1.- Les persones físiques que comptin amb DNIe poden sol·licitar (i descarregar de forma immediata per Internet) un certificat electrònic de la FNMT, si s'identifiquen mitjançant el seu DNIe (veure punt 1.1).El procediment està descrit aquí:

Obtenció certificat FNMT per persones físiques

2.2.- Els Administradors Únics o Solidaris d'entitats inscrites en el Registre Mercantil, per poder obtenir el certificat electrònic de la FNMT, han de sol·licitar-lo on line identificant-se mitjançant el seu DNIe o mitjançant un certificat FNMT de Persona Física.Aquest procediment permet la descàrrega de forma immediata del certificat.El procediment està descrit aquí:

Obtenció certificat FNMT administrador únic o solidari

2.3.- Els Representants d'aquelles entitats els NIFempiezan de les quals per les lletres A, B, C i D poden sol·licitar per Internet (al web de la FNMT) l'emissió d'un Certificat de Representant de Persona Jurídica, i realitzar l'acreditació a través d'un servei que hi ha actualment a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.El requisit és que el Representant (legal o voluntari) disposi prèviament d'un certificat de Persona Física de la FNMT tramitat de forma presencial en els últims 5 anys.El procediment està descrit aquí:

Obtenció de certificat FNMT representant de persona jurídica

Acreditació on line per a la sol·licitud dels certificats de representant de persona jurídica

Addicionalment, en el cas d'administradors mancomunats, quan se sol·liciti el certificat de representant de persona jurídica utilitzant aquest procediment on line, hauran de presentar el Formulari de Sol·licitud per a Mancomunados, que haurà d'anar firmat electrònicament per tots els administradors mancomunats.Es pot consultar el formulari  en el següent enllaç:

Obtenció de certificat FNMT representant de persona jurídica

2.4.- Qualsevol Representant (legal o voluntari) de qualsevol tipus d'entitat, amb o sense Personalitat Jurídica, pot tramitar l'emissió d'un certificat electrònic FNMT de Representante (de Persona Jurídica o d'Entitat sense Personalitat Jurídica) sense necessitat de cita prèvia i sense haver de realitzar cap tràmit presencial en l'AEAT, utilitzant la via alternativa que existeix actualment de presentació de la documentació en una oficina de Correus.El procediment està descrit aquí:

Acreditació representant persona jurídica certificats FNMT en oficina de correus

Acreditació certificat d'entitat sense Personalitat Jurídica en oficina de correus

2.5.- Les persones físiques poden tramitar l'obtenció d'un certificat FNMT de persona física en altres Oficines d'Inscripcions, com a alternativa a les oficines de l'Agència Tributària.Per exemple, les oficines de la Seguretat Social també presten aquest servei, tal com s'indica en aquesta pàgina web:

Llocs d'acreditació de persones físiques certificats FNMT

3.- UTILITZACIÓ DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS D'ALTRES PRESTADORS DE SERVEIS DE CONFIANÇA

Alternativament, hi ha la possibilitat de recórrer als serveis de altres Prestadors de Serveis de Confiança, com a alternativa a la FNMT, que també operen a Espanya i que permeten l'obtenció de certificats de signatura electrònica de Persona Física, així com certificats de Representant de Persona Jurídica o de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica.En la següent pàgina web pot consultar-se el llistat de Prestadores de Serveis de Confiança acreditats a Espanya:

Prestadors de serveis de confiança

4.- REGISTRE D'APODERAMENTS:

Sense perjudici de la figura de la col·laboració social, es recorda que els tràmits electrònics poden realitzar-se per un tercer sempre que aquest apoderat per a això.

Aquesta opció per realitzar tràmits a la Seu electrònica en nom de tercers és el Registre d'Apoderaments de l'Agència Tributària.Una vegada atorgat l'apoderament, el poderdant no necessita disposar de cap signatura electrònica.Les alternatives que existeixen perquè un obligat tributari pugui atorgar, en favor d'un tercer, un apoderament per a la realització de tràmits tributaris per via electrònica són els següents:

4.1.- Si es tracta d'una persona física, pot atorgar-se l'apoderament a través d'Internet i de forma immediata, si compta amb algun sistema de signatura electrònica.Aquesta signatura electrònica pot ser, entre altres alternatives, el DNI electrònic (veure punt 1.1) o el sistema Cl@ve (veure punts 1.2 i 1.3)

4.2.- Si la persona que ha d'atorgar l'apoderament no disposa de cap sistema de signatura electrònica, pot gestionar-se l'alta de l'apoderament de la forma descrita en la següent pàgina web, que no requereix la realització de cap tràmit presencial en l'AEAT:

Nova forma d'apoderament electrònic

No obstant això, aquesta forma d'atorgament d'apoderaments sense personació en l'AEAT no arriba a les escriptures atorgades a l'estranger la informació de les quals no hi hagi prèviament remesa pels corresponents fedataris públics partint del Conveni subscrit entre l'AEAT i el Consell General del Notariat en matèria de subministrament d'informació de 5 de febrer de 2020.