Saltar ao contido principal

Comunicación por razón da Dedución do CINE (art. 39.7 LIS)

A Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2021, modificou o artigo 39.7 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (LIS) para estender a aplicación das deducións a que ten dereito o Produtor, reguladas no artigo 36.1 e 36.3 da LIS , ao contribuínte que participe no financiamento Investidor de producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación, documental ou produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizados por outro contribuínte, cando cumpran determinados requisitos.

Para realizar a comunicación regulada en  art. 39.7 LIS creouse a xestión "Presentación de comunicación regulada no art. 39.7 LIS” na sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, co obxecto de facilitar que os contribuíntes que pretendan acollerse á dedución deste artigo presenten a comunicación prevista no artigo 39.7 da LIS á Administración tributaria, indicando que se anexa o contrato de financiamento e certificación do cumprimento dos requisitos [a’] e [b’] do apartado 1 ou requisito [a’] do apartado 3 do artigo 36, segundo corresponda.

Esta comunicación debe presentarse con anterioridade á finalización do período impositivo en que se xere o dereito á dedución.

Infórmase das seguintes xestións de presentación para contribuíntes do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, respectivamente: