Saltar ao contido principal

Conflito nº 10.Imposto sobre o Valor Engadido.Actividades exentas. Interposición artificiosa de sociedade para a dedución do IVA soportado

Para os efectos do disposta no artigo 206.bis da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria e de acordo co establecido no artigo 194.6 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, procédese a publicar copia do informe da Comisión consultiva sobre conflito na aplicación da norma relativo ao contribuínte "Z INMOBILIARIA".

No Informe declárase que existe conflito na aplicación da norma tributaria nun suposto de creación e interposición artificiosa dunha entidade, Z INMOBILIARIA, que leva a cabo a construción dun complexo educativo e a adquisición do mobiliario necesario, para arrendalo en condicións alleas a mercado a outra entidade vinculada sen dereito á dedución do IVA Soportado, Z EDUCACIÓN, para a súa explotación como colexio en aplicación dun método educativo especial.