Saltar ao contido principal

Conflito nº 11.Imposto sobre o Valor Engadido.Actividades exentas. Desdobramento artificioso de actividade de ensino de idiomas en dúas sociedades para a dedución do IVE soportado

Para os efectos do disposta no artigo 206.bis da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria e de acordo co establecido no artigo 194.6 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, procédese a publicar copia do informe da Comisión consultiva sobre conflito na aplicación da norma relativo ao contribuínte "CXZ".

No Informe declárase que existe conflito na aplicación da norma tributaria nun suposto de creación simultánea de dúas sociedades por parte duns mesmos socios, co fin de que unha delas arrende os locais onde se desenvolve a actividade e asuma as obras necesarias para o seu acondicionamento xunto con outros custos e os ceda á outra sociedade, prestándolle ademais outros servizos, para que esta última exerza a actividade de ensino de idiomas.