Saltar ao contido principal

Imposto sobre o Valor Engadido: modelos 303, 322 e 390

Publicouse a Orde HFP/1124/2022, do 18 de novembro, que ten por obxecto adaptar os modelos 303, 322 e 390 aos cambios en materia de tipos impositivos introducidos na Lei do IVA pola disposición final terceira da Lei de residuos e chans contaminados para unha economía circular e polo artigo 18 do Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño, polo que se adoptan e se prorrogan determinadas medidas para responder ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína, para facer fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica, e para a recuperación económica e social da illa de La Palma.

Entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2023 e aplicarase por primeira vez ás autoliquidacións do Imposto sobre o Valor Engadido, modelos 303 e 322, correspondentes aos períodos de liquidación que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2023 e á declaración-resumo anual, modelo 390, correspondente ao exercicio 2022.

Orden HFP/1124/2022, de 18 de noviembre,

por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria; y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.