Saltar ao contido principal

Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica

Para os efectos de cumprir a declaración anual de operacións con contribuíntes do imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica efectuadas en 2021, a presentar durante os vinte primeiros días naturais do mes de decembro de 2022, o importe dos pagamentos satisfeitos obxecto de declaración unicamente deberá incluír os pagamentos que retribúan a electricidade incorporada ao sistema de transporte e distribución do sistema eléctrico durante o primeiro e segundo trimestre de 2021.

Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre,

por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y se establecen forma y procedimiento para su presentación.