Saltar ao contido principal

Imposto sobre os Gases Fluorados de Efecto Invernadoiro

A Lei 14/2022, do 8 de xullo modificou substancialmente o Imposto sobre os Gases Fluorados de Efecto Invernadoiro, incluíndo a importación como feito impoñible, dende o 1 de setembro do 2022.

Por esta razón realizáronse os cambios pertinentes no sistema de importación para habilitar a xestión deste imposto, na seguinte forma:

 • A excepción dos particulares, que non terán obriga de inscribirse no rexistro territorial, será necesario incluír o CAF do importador ou ben o do almacenista na casa 44 do DUA, usando para iso os seguintes códigos:

  • 5025:  CAF Almacenista gases fluorados.
  • 5026:  CAF Importador gases fluorados.
 • A excepción dos particulares, que non terán obriga de inscribirse no rexistro territorial nin de nomear un representante fiscal, os operadores económicos non establecidos en España teñen que nomear un representante fiscal sobre o que recaerá a obriga de inscrición e que, polo tanto, será o titular do CAF.

  Nestes casos deberase declarar, na casa 44 do DUA, o NIF do representante fiscal precedido do código 5027.

 • En casos de importación de gases fluorados do anexo I do Regulamento (UE) n.º 517/2014 a liquidación do imposto efectuarase directamente pola alfándega, sen necesidade de que o declarante consigne ningunha información na casa 47.

  Exceptúanse do disposto no parágrafo anterior os produtos PFC-218 (Perfluoropropano), PFC-3-1-10 (Perfluorobutano), PFC-4-1-12 (Perfluoropentano) e Hexafluoruro de xofre.Nestes casos, ao incluírse os produtos en nomenclaturas residuais na base de datos de arancel, o declarante deberá achegar a información necesaria para que se liquide o imposto da forma prevista no punto seguinte para as mesturas e para a importación de produtos que conteñan gases fluorados.

 • No caso de mesturas ou de importación de produtos que conteñan gases fluorados declararase da seguinte forma:

  • Na casa 47 consignarase:
   • Clase de tributo= 1CF.
   • En base impoñible indicarase os Kg de gas fluorado contido no produto importado conforme ao previsto no artigo once.2 da Lei 19/2013 ou na mestura.
  • O PCA dos devanditos gases fluorados incluirase na casa 44 usando para iso o código de documento 7015.

 • Nos supostos de importación con dereito á exención deste imposto, tal e como prevé o artigo oito da Lei 19/2013, incluirase o código 1F2 na casa 37.2 do DUA e na casa 44, o CAF do importador ou, en caso de non estar establecido, do seu representante fiscal e o código de documento que corresponda segundo o seguinte detalle:

  • 1051:  Etiquetado gases conforme art.12 do Regulamento (UE) nº 517/2014.
  • 1052:  Declaración prevista no apartado f do art.º 8 da Lei 19/2013 (destino navegación marítima ou aérea internacional).
  • 5026:  CAF Importador  gases fluorados.
 • Nos supostos de importación de produtos do ámbito do imposto por un almacenista para os efectos do artigo Nueve.4 da Lei 19/2013 consignarase o código 1F1 na casa 37.2 e o CAF do almacenista ou, en caso de non estar establecido, do seu representante fiscal na casa 44 (usando o código 5025).

 • Nos supostos de entrada en Ceuta e Melilla de produtos do ámbito obxectivo do imposto procedentes do resto do territorio nacional consignarase o código 1F3 na casa 37.2 ao non se tratar dunha importación para os efectos deste imposto de acordo co artigo Cinco, letra f, apartado 3º da Lei.

Estas modificacións poderán probarse no ámbito de preproducción dende o xoves 4 de agosto:

 • Para a posición 2903410000 poderase probar os casos de importación de gases fluorados do anexo I do Regulamento (UE) n.º 517/2014).

 • Noutras posicións poderanse probar o caso de mesturas ou de importación.