Saltar ao contido principal

Incentivos fiscais no IRPF aos arrendamentos de inmobles destinados a vivenda

Publicouse a Lei 12/2023, do 24 de maio, polo dereito á vivenda, que recolle unha serie de incentivos fiscais aplicables no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas aos arrendamentos de inmobles destinados a vivenda.

En particular, establécese unha mellora da regulación do IRPF para estimular o alugamento de vivenda habitual a prezos accesibles, a través da modulación da actual redución do   60 por cento no rendemento neto do alugamento de vivenda, establecendo que, nos novos contratos de arrendamento, a porcentaxe  de redución será do   50 %, que poderá incrementarse ata o 90 por cento, no caso de que se asinen novos contratos de arrendamento de vivenda en zonas de mercado residencial tensionado cunha redución de polo menos un  5 por cento sobre o contrato anterior. Esta redución poderá acadar o  70 por cento cando se trate da incorporación ao mercado de vivendas destinadas ao alugamento en zonas de mercado residencial tensionado e alúguense a mozos de entre  18 e  35 anos nas devanditas áreas, ou ben, trátese de vivenda accesible incentivada ou protexida, arrendada á administración pública ou entidades do terceiro sector ou da economía social que teñan a condición de entidades sen fins lucrativos, ou acollida a algún programa público de vivenda que limite a renda do alugamento. E, poderá acadar unha redución do   60 por cento sobre o rendemento neto cando se efectuasen obras de rehabilitación nos dous anos.