Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria simplifica a linguaxe dos seus documentos máis habituais para mellorar a comunicación co contribuínte

Elminación de barreiras de comprensión

  • Modifícanse oito modelos de comunicación ao contribuínte, incluíndo un resumo inicial co contido básico nos documentos máis extensos
  • A linguaxe clarifícase e ofrécese un novo deseño que axuda a segmentar a información e a distinguir a máis relevante
  • As modificacións afectan a requirimentos de documentación e liquidacións de IRPF, dilixencias de embargo e declaracións en Aduana de pequenas compras por Internet que, en conxunto, supoñen máis de 3,7 millóns de documentos ao ano

2 de novembro de 2023.- A Axencia Tributaria puxo en marcha o compromiso establecido no Plan Estratéxico 2020-2023 de avanzar na simplificación da linguaxe que utiliza na súa relación cos contribuíntes para eliminar barreiras de comprensión e minimizar con iso as cargas administrativas indirectas dos cidadáns, facilitando así o cumprimento voluntario.

Para iso, a Axencia modificou ata oito modelos de comunicación e notificación ao contribuínte que utilizan distintas áreas da AEAT nos seus documentos máis habituais. Estas revisións, que se irán implementando paulatinamente nos próximos meses, acadan a máis de 3,7 millóns de documentos ao ano.

As modificacións afectan aos requirimentos de documentación de IRPF, as propostas de liquidación e liquidacións provisionais do mesmo imposto, dilixencias de embargo por débedas de terceiros (de créditos e de salarios e pensións) e as declaracións en Aduana por importacións de pequeno valor – principalmente compras por Internet –, así como aos documentos de representación e de dereitos e garantías do contribuínte que acompañan a algúns destes documentos.

Un obxectivo estratéxico

O Plan Estratéxico da Axencia xa establecía o compromiso de avanzar nunha mellora das comunicacións aos contribuíntes para facilitar a comprensión da linguaxe administrativa, de xeito que o literal dos documentos máis habituais sexa máis comprensible e sinxelo para os seus destinatarios.

Esta clarificación da linguaxe vén dada pola combinación de varios elementos, desde o acurtamento da lonxitude dalgunhas cartas, á redución da sobrecarga de información e a diferenciación da información relevante, pasando polo propio redeseño da forma en que se mostra a información ao cidadán, e todo iso sen perder a necesaria corrección dos conceptos xurídicos utilizados.

Novo resumo de contido: que, por que, como e onde

Entre as modificacións levadas a cabo nos documentos da Axencia, todas elas xa definidas e soas pendentes de implementar informaticamente, destaca o novo resumo de contido.

Na primeira páxina das comunicacións e notificacións revisadas inclúese agora un novo resumo informativo coa información básica de cada documento: que recibe o cidadán, por que recíbeo, que debe facer a partir da súa recepción e onde pode obter axuda e resolver as súas dúbidas.

O novo resumo de contido segue a mesma filosofía de linguaxe clara e directa que xa se vén utilizando na nova aplicación de cita previa dispoñible na web da Axencia, cun esquema de preguntas e respostas sintéticas e un deseño que facilita unha lectura máis áxil por parte do receptor.

Redeseño para facilitar a lectura

O corpo dos documentos e os seus anexos tamén se revisaron, introducindo un novo deseño con elementos gráficos que resaltan e diferencian os distintos apartados, e un tamaño de letra que facilita a lectura. De igual forma, revisáronse os elementos de redacción máis complexos a favor da concisión e a accesibilidade.

 Nalgúns documentos isto levou, pola súa parte, a unha redución do contido global. A modo de exemplo, a nova dilixencia de embargo de créditos pasa a ter 700 caracteres menos e as caras con contido efectivo pasan de once a seis (concretamente, o anexo coa información que hai que trasladar á AEAT por parte do receptor da carta pasa de sete caras a só unha).

De igual forma, o anexo da dilixencia de embargo de soldos, salarios e pensións pasa de tres caras a dous. E en ambos os dous casos mellórase a secuencia de contestación do contribuínte, os pasos que hai que seguir, para dar resposta a estas dilixencias.

Complemento de asistencia personalizada

De maneira complementaria a todas estas melloras, está previsto que o receptor dos novos documentos teña a posibilidade de obter en determinados casos asistencia directa e personalizada da Axencia Tributaria mediante un sistema de axuda a través das Administracións de asistencia Dixital Integral, as ADI, e iso en paralelo ao constante desenvolvemento de asistentes virtuais e informadores que facilitan ao contribuínte o cumprimento das súas obrigas e o exercicio dos seus dereitos mediante explicacións cunha linguaxe máis coloquial e próximo.

Con este proxecto en curso a Axencia Tributaria segue avanzando nunha estratexia de facilitación do cumprimento tributario mediante un modelo no que a cada necesidade do contribuínte asócianse uns servizos de asistencia por parte da Axencia, de xeito que sexa o cidadán o que decida como quere ou necesita ser atendido, e preservando en todo momento tamén a atención presencial nas oficinas como eixe fundamental do modelo de información e asistencia.