Saltar ao contido principal

Modelos do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondentes a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021

No BOE do 4 de maio publicouse a Orde HFP/379/2022, do 28 de abril, pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondentes a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021, dítanse instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso e establécense as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica.

Orden HFP/379/2022, de 28 de abril,

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.