Saltar ao contido principal

Modificación de diversa normativa tributaria

Publicouse a Lei 13/2023, do 24 de maio, pola que se modifican a Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria, en transposición da Directiva (UE) 2021/514 do Consello do 22 de marzo de 2021, pola que se modifica a Directiva 2011/16/UE relativa á cooperación administrativa no ámbito da fiscalidade, e outras normas tributarias.

Esta lei introduce unha serie de modificacións nas seguintes normas:

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria

  • Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido

  • Texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo

  • Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.