Saltar ao contido principal

Novo Asistente virtual de Renda sobre inmobles

Incorporouse como ferramenta de asistencia virtual de IRPF o "Asistente virtual de Renda sobre inmobles". Esta ferramenta, a diferenza dos Informadores de Renda e de Actividades Económicas, ofrece a posibilidade de formular preguntas utilizando un texto libre no que, a través de frases concretas, se describan os detalles da túa consulta, que será contestada de forma personalizada mediante o uso da intelixencia artificial.

A ferramenta incorpora exclusivamente temas referentes a inmobles, se ben, sucesivamente irán incorporándose o resto de materias que afectan o imposto.

Os temas sobre os que se pode consultar son os referentes a rendementos derivados de inmobles dependendo do uso ao que se destinen, como vivenda habitual, a disposición dos seus titulares, afectos a actividade económica ou inmoble en aluguer, incluíndo neste último caso todas as posibles modalidades de arrendamento. Ademais, inclúe como calcular e declarar as ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de inmobles nas súas diferentes modalidades lucrativas e onerosas, así como os casos especiais de extinción de condominio ou a dación en pagamento. Por último, trátanse as deducións derivadas da propiedade ou o uso dos inmobles, como son as deducións por adquisición de vivenda habitual, a dedución por aluguer e o resto de deducións como as recentemente incorporadas deducións por obras de eficiencia enerxética.

Se se formulasen consultas sobre materias non relacionadas con inmobles, o Asistente respondería derivando os Informadores de Renda e de Actividades Económicas, a través dos cales se poderían resolver esas cuestións.

Como no resto das ferramentas de Asistencia Virtual, se a resposta obtida non contén toda a información que se solicitaba, poderase acceder ao chat que será atendido por un especialista da Administración Dixital Integral (ADI).

Asistente virtual de Renda sobre inmobles