Saltar ao contido principal

Principais novidades tributarias introducidas pola Lei de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2022

IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSÍCAS

O artigo 59 da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022 introduce as seguintes modificacións na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2022, e vixencia indefinida:

 • Límites de redución na base impoñible das achegas e contribucións a sistemas de previsión social.

  Se modifican diferentes límites en relación cos sistemas de previsión social.

  Seguros privados que cubran exclusivamente o risco de dependencia severa ou de gran dependencia:

  O conxunto das reducións practicadas por todas as persoas que satisfagan primas a favor dun mesmo contribuínte, incluídas as do propio contribuínte, non poderán exceder de 1.500 euros anuais (con anterioridade o límite era de 2.000 euros anuais).

  Límite máximo conxunto

  Como límite máximo conxunta para as achegas ou contribucións a sistemas de previsión social, aplicarase a menor das cantidades seguintes:

  1. O 30 por 100 da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidos individualmente no exercicio.

  2. 1.500 euros anuais (con anterioridade o límite era 2.000 euros).

   A partir de 1 de xaneiro de 2022, este límite incrementarase en 8.500 euros, sempre que tal incremento proveña de contribucións empresariais, ou de achegas do traballador ao mesmo instrumento de previsión social (mesmo plan de pensións, plan de previsión social empresarial, mutualidade de previsión social, etc.) ao que se realizaron as contribucións empresariais, por importe igual ou inferior á respectiva contribución empresarial (con anterioridade o límite era de 8.000 euros e o incremento debía provir exclusivamente de contribucións empresariais).

   As cantidades achegadas pola empresa que deriven dunha decisión do traballador terán a consideración de achegas do traballador.

   As achegas propias que o empresario individual realice a plans de pensións de emprego ou mutualidades de previsión social, dos que, á súa vez, sexa promotor e partícipe ou mutualista, así como as que realice a plans de previsión social empresarial ou seguros colectivos de dependencia dos que, á súa vez, sexa tomador e asegurado, consideraranse como contribucións empresariais, para os efectos do cómputo deste límite.

   Ademais, mantense o límite de 5.000 euros anuais para as primas a seguros colectivos de dependencia satisfeitas pola empresa, que xa existía con anterioridade.

O artigo 60 da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022 introduce as seguintes modificacións na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2022, e vixencia indefinida:

 • Prórroga dos límites excluíntes do método de estimación obxectiva.

  Prorróganse para o exercicio 2022 os límites cuantitativos que se veñen aplicando en exercicios anteriores e que delimitan o ámbito de aplicación de método de estimación obxectiva para as actividades económicas incluídas no ámbito de aplicación do devandito método, con excepción das actividades agrícolas, gandeiras e forestais, que teñen o seu propio límite cuantitativo por volume de ingresos.

  Polo tanto, as magnitudes excluíntes de carácter xeral serán para o exercicio 2022 as seguintes:

  • Volume de ingresos no ano inmediato anterior superior a 250.000 euros para o conxunto de actividades económicas, agás as agrícolas, gandeiras e forestais.Computaranse a totalidade das operacións, exista ou non obriga de expedir factura.As operacións nas que exista obriga de expedir factura cando o destinatario sexa empresario, non poderán superar 125.000 euros.

  • Volume de ingresos para o conxunto de actividades agrícolas, forestais e gandeiras superior a 250.000 euros.

  • Volume de compras en bens e servizos no ano inmediato anterior, excluído as adquisicións do inmobilizado, superior a 250.000 euros.

IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

O artigo 61 da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022 introduce as seguintes modificacións na Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2022, e con vixencia indefinida:

 • Modificación do artigo 30 da Lei 27/2014, do Imposto sobre Sociedades, Cota íntegra e cota líquida.

  Modifícase o artigo 30 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, polo artigo 61 Uno da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022, introducindo un apartado 2 no artigo 30 que establece que sobre a cota íntegra se aplicarán as bonificacións e deducións que procedan previstas na normativa do Imposto dando lugar á cota líquida deste que, en ningún caso, poderá ser negativa.

 • Regulación dunha tributación mínima para determinados contribuíntes.

  Engádese un novo artigo 30 bis na Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, polo artigo 61.Dous da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022:

  Tributación mínima:

  Os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo ou que tributen no réxime de consolidación fiscal regulado no Capítulo VI do Título VII da Lei 27/2014, con independencia do seu importe neto da cifra de negocios, a cota líquida non poderá ser inferior ao resultado de aplicar o 15 por cento á base impoñible, minorada ou incrementada, no seu caso e segundo corresponda, polas cantidades derivadas do artigo 105 da Lei 27/2014 e minoradas na Reserva por Investimentos regulada no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.A devandita cota terá o carácter de cota líquida mínima.

  Non se aplicará a cota líquida mínimaaos contribuíntes que tributen aos tipos de gravame previstos nos apartados 3, 4 e 5 do artigo 29 da Lei 27/2014 nin ás entidades da Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario.

  Para os contribuíntes que tributen ao tipo do 15 por cento segundo o disposto no apartado 1 do artigo 29 da Lei 27/2014, por ser entidades de nova creación, a cota líquida mínima será o 10 por cento da base impoñible, segundo o indicado anteriormente, e o 18 por cento se se trata de entidades que tributen ao tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do apartado 6 do artigo 29 da Lei 27/2014.

  No caso das cooperativas, a cota líquida mínima non poderá ser inferior ao resultado de aplicar o 60 por cento á cota íntegra calculada de acordo co disposto na Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas.

  As entidades da Zona Especial Canaria, a base impoñible positiva sobre a que se aplique a porcentaxe non incluirá a parte da mesma correspondente ás operacións realizadas material e efectivamente no ámbito xeográfico da devandita Zona que tribute o tipo de gravame especial regulado no artigo 43 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

  Regras para a determinación da cota líquida mínima:

  En primeiro lugar, minorarase a cota íntegra no importe das bonificacións que sexan de aplicación, incluídas as reguladas na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, e no importe da dedución prevista no artigo 38 bis da Lei 27/2014.

  En segundo lugar, aplicaranse as deducións por dobre imposición reguladas nos artigos 31, 32, 100 e disposición transitoria vixésimo terceira da Lei 27/2014, respectando os límites que resulten de aplicación en cada caso.

  Se consecuencia das operacións anteriores:

  • Resulta unha contía inferior á cota líquida mínima calculada segundo o sinalado nos parágrafos anteriores, esa contía terá, como excepción, a consideración de cota líquida mínima.

  • Resulta unha contía superior ao importe da cota líquida mínima calculada segundo o sinalado nos parágrafos anteriores, aplicaranse as restantes deducións que resulten procedentes, cos límites aplicables en cada caso, ata o importe da devandita cota líquida mínima.

  As deducións cuxo importe se determine conforme ao disposto na Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias, e na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, aplicaranse, respectando os seus propios límites, aínda que a cota líquida resultante sexa inferior á mencionada cota líquida mínima.

  As cantidades non deducidas por aplicación das regras anteriores poderán deducirse nos períodos impositivos seguintes de acordo coa normativa aplicable en cada caso.

 • Modificación do artigo 41 da Lei 27/2014, do Imposto sobre Sociedades, “Dedución das retencións, ingresos a conta e pagamentos fraccionados”.

  Modifícase o artigo 41 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, polo artigo 61.Tres da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022, incorporando no último parágrafo o concepto de cota líquida mínima ao establecer que cando a suma das retencións a conta, os ingresos a conta e os pagamentos fraccionados superen o importe da cota líquida do Imposto ou, se é o caso, da cota líquida mínima, a Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, o exceso.

 • Modificación do Réxime Especial de Entidades dedicadas ao arrendamento de vivenda.

  Modifícase o apartado 1 do artigo 49 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, polo artigo 61.Cuatro da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022, establecendo que terá unha bonificación do 40 por cento (con anterioridade a bonificación era do 85 por cento) a parte de cota íntegra que corresponda ás rendas derivadas do arrendamento de vivendas que cumpran os requisitos para a aplicación deste réxime.

 • Modificación do Réxime Especial de Consolidación fiscal.

  Modifícase o apartado 1 do artigo 71 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, polo artigo 61.Quinto da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022, sinalando que a cota íntegra do grupo fiscal se minorará no importe das deducións e bonificacións previstas nos Capítulos II, III e IV do Título VI da Lei 27/2014, así como calquera outra dedución que puidese resultar de aplicación, dando lugar á cota líquida do mesmo, matizando, que, en ningún caso, poderá ser negativa.

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

O artigo 62 da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022 introduce a seguinte modificación no Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as Tarifas e a Instrución do Imposto sobre Actividades Económicas, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir da entrada en vigor desta Lei e vixencia indefinida:

 • Engádese un novo grupo 863 na agrupación 86 da sección segunda das Tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas.

  Grupo 863.Xornalistas e outros profesionais da información e a comunicación.

  Cota de:115 euros.

  A Nota deste Grupo dispón que, os suxeitos pasivos clasificados neste grupo están facultados para a obtención, tratamento, interpretación e difusión de informacións ou contidos a través de calquera medio escrito, oral, visual, dixital ou gráfico, así como para o asesoramento e execución de plans de comunicación institucional ou corporativa.

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES

O artigo 63 da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022 introduce para os establecementos permanentes as seguintes modificacións no TRLIRNR, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2022 e vixencia indefinida:

 • Modificación dos apartados 4, 5 e 6 do artigo 19.“Cota íntegra e cota líquida”.

  Modifícanse os apartados 4, 5 e 6 do artigo 19 do TRLIRNR, no mesmo sentido que a modificación do artigo 30 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

  En concreto, establécese que na cota íntegra poderanse aplicar as bonificacións e deducións que procedan previstas na normativa do Imposto sobre Sociedades, dando lugar á cota líquida do imposto que, en ningún caso, poderá ser negativa.

  Será deducible da cota líquida o importe das retencións, dos ingresos a conta e dos pagamentos fraccionados.

  En consecuencia, con estes cambios, no apartado 6 faise referencia expresa á cota líquida do Imposto para indicar que cando as retencións, ingresos a conta e pagamentos fraccionados efectivamente realizados superen a cota líquida do imposto, a Administración tributaria procederá devolver de oficio o exceso, de conformidade co establecido no artigo 127 da Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

 • Engádese unha nova disposición adicional décima.Tributación Mínima.

  Nesta nova disposición adicional decima do TRLIRNR establécese que para os efectos do disposto no artigo 19 do TRLIRNR, para determinar a débeda tributaria do imposto, resultará de aplicación a tributación mínima establecida no artigo 30 bis da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

O artigo 64 da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2022, con efectos dende 1 de xaneiro de 2022 e vixencia indefinida, modifica a disposición transitoria décimo terceira da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (LIVA).

 • Límites para a aplicación do réxime simplificado e do réxime especial da agricultura, gandería e pesca no exercicio 2022.

  Con esta modificación esténdese a 2022 o incremento a 250.000 euros da magnitude de 150.000 euros establecido na disposición transitoria décimo terceira da LIVA, para os efectos de determinados límites de exclusión do Réxime Simplificado e do Réxime da Agricultura, Gandería e Pesca.

  En relación co Réxime Simplificado establécese para 2022 o límite de exclusión de 250.000 euros de volume de ingresos no ano inmediato anterior para o conxunto das actividades empresariais ou profesionais, agás as agrícolas, forestais e gandeiras, realizadas polo suxeito pasivo.Igualmente establécese o límite de exclusión de 250.000 euros para as adquisicións e importacións de bens e servizos para o conxunto das actividades empresariais ou profesionais, excluídas as relativas a elementos do inmobilizado, realizadas no ano inmediato anterior polo suxeito pasivo.

  En relación co Réxime da Agricultura, Gandería e Pesca establécese para 2022 o límite de exclusión de 250.000 euros para as adquisicións e importacións de bens e servizos para o conxunto das actividades empresariais ou profesionais, excluídas as relativas a elementos do inmobilizado, realizadas no ano inmediato anterior polo suxeito pasivo.

Ley 22/2021, de 28 de diciembre,, se abre en ventana nueva

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.