Saltar ao contido principal

Redúcense os índices de rendemento neto aplicables en 2021 polas actividades agrícolas e gandeiras afectadas por circunstancias excepcionais e modifícanse os índices correctores por pensos adquiridos a terceiros e por cultivos en terras de regadío que utilicen, para tal efecto, enerxía eléctrica

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Para o período impositivo 2021:

  • Redución dos índices de rendemento neto:

    Redúcense os índices de rendemento neto para aquelas actividades agrícolas e gandeiras que se viron afectadas por circunstancias excepcionais no desenvolvemento da súa actividade e, que determinen o rendemento neto conforme ao método de estimación obxectiva.

  • Índices correctores:

    Modifícase o índice corrector por pensos adquiridos a terceiros que pasa do 0,75 ou 0,95 no caso de actividades de explotación intensiva de gando porcino do carne e avicultura ao 0,5 para todas as actividades.

    O índice corrector por cultivos en terras de regadío que utilicen, para tal efecto, enerxía eléctrica será do 0,75 e aplicarase cando os cultivos se realicen, en todo ou en parte, en terras de regadío, sempre que o contribuínte, ou a comunidade de regadores na que participe, estean inscritos no rexistro territorial correspondente á oficina xestora de impostos especiais a que se refire o artigo 102.2 da Lei 38/1992, do 28 de decembro, de Impostos Especiais.

    Cando non sexa posible delimitar o devandito rendemento, este índice aplicarase sobre o resultado de multiplicar o rendemento procedente de todos os cultivos pola porcentaxe que supoña a superficie dos cultivos en terras de regadío que utilicen, a tal fin, enerxía eléctrica sobre a superficie total da explotación agrícola.

Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo,

por la que se reducen para el período impositivo 2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.