Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 20 de xaneiro

Renda e Sociedades

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das Institucións de Investimento Colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliaria, persoas autorizadas e saldos en contas.

 • Decembro 2022. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216,  230

 • Cuarto trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVE

 • Comunicación de incorporacións no mes de decembro, réxime especial do grupo de entidades: 039

Imposto sobre as Primas de Seguro

 • Decembro 2022: 430

Impostos Especiais de Fabricación

 • Outubro 2022. Grandes empresas: 561, 562, 563

 • Decembro 2022: 548, 566, 581

 • Cuarto trimestre 2022: 521, 522, 547

 • Cuarto trimestre 2022. Actividades V1, F1: 553 (establecementos autorizados para a leva da contabilidade en soporte papel)

 • Cuarto trimestre 2022. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572

 • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

Imposto Especial sobre a Electricidade

 • Decembro 2022. Grandes empresas: 560

 • Cuarto trimestre 2022. Agás grandes empresas: 560

Impostos Ambientais

 • Ano 2022. Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radioactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica. Autoliquidación: 584

 • Ano 2022. Imposto sobre a almacenaxe de combustible nuclear gastado e residuos radioactivos en instalacións centralizadas. Autoliquidación anual: 585

 • Cuarto trimestre 2022. Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro. Autoliquidación: 587

 • Cuarto trimestre 2022. Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro. Solicitude de devolución: A23

Imposto Especial sobre o Carbón

 • Cuarto trimestre 2022: 595

 • Ano 2022. Declaración anual de operacións: 596

Impostos sobre as Transaccións Financeiras

 • Decembro 2022: 604