Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 31 de xaneiro

Renda

 • Renuncia ou revogación estimación directa simplificada e estimación obxectiva para 2023 e sucesivos: 036/037

Renda e Sociedades

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das Institucións de Investimento Colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliaria, persoas autorizadas e saldos en contas.

 • Resumo anual 2022: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVE

 • Renuncia ou revogación réximes simplificado e agricultura, gandaría e pesca para 2023 e sucesivos: 036/037

 • Solicitude de aplicación da porcentaxe provisional de dedución distinta do fixado como definitivo no ano precedente: sen modelo

 • Decembro 2022. Portelo único - Réxime de importación: 369

 • Cuarto trimestre 2022: Portelo único – Réximes Exterior e da Unión: 369

Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos

 • Cuarto trimestre 2022: 179

Declaración informativa de actualización de determinados mecanismos transfronteirizos comerciables

 • Cuarto trimestre 2022: 235

Imposto sobre as Primas de Seguros

 • Resumo anual 2022: 480

Imposto sobre determinados servizos dixitais

 • Cuarto trimestre 2022: 490

Declaración informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación

 • Resumo anual 2022: 165

Declaración informativa anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento

 • Ano 2022: 171

Declaración informativa de préstamos e créditos e outras operacións financeiras relacionadas con bens inmobles

 • Declaración anual 2022: 181

Donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas

 • Declaración anual 2022: 182

Declaración informativa de entidades en réxime de atribución de rendas

 • Ano 2022: 184

Declaración informativa de adquisicións e alleamentos de accións e participacións en Institucións de Investimento Colectivo

 • Declaración anual 2022: 187

Operacións con activos financeiros

 • Declaración anual de operacións con Letras do Tesouro 2022: 192

 • Declaración anual de operacións con activos financeiros 2022: 198

Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados

 • Declaración anual 2022: 233

Plans, fondos de pensións, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, plans de previsión asegurada, plans individuais de aforro sistemático, plans de previsión social empresarial e seguros de dependencia

 • Declaración anual 2022: 345