Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 25 de xullo

Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes e entidades de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español)

  • Declaración anual 2022. Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural: 200, 206, 220.

    Resto de entidades: nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores ao fin do período impositivo.

Declaración de prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración Tributaria

  • Ano 2022. Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural: 221

    Resto de entidades: nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores ao fin do período impositivo.

Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do réxime económico e fiscal das Canarias e outras axudas de Estado por contribuíntes do Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non residentes (establecementos permanentes e entidades en atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español)

  • Ano 2022. Entidades cuxo período impositivo coincida co ano natural: 282

    Resto de entidades: nos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores ao fin do período impositivo.