Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Ata o 20 de outubro

Renda e Sociedades

Retencións e ingresos a conta de rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, ganancias derivadas de accións e participacións das Institucións de Investimento Colectivo, rendas de arrendamento de inmobles urbanos, capital mobiliaria, persoas autorizadas e saldos en contas.

 • Setembro 2023. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 • Terceiro trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagamentos fraccionados Renda

 • Terceiro trimestre 2023:

  • Estimación directa: 130

  • Estimación obxectiva: 131

Pagamentos fraccionados Sociedades e Establecementos Permanentes de non Residentes

 • Exercicio en curso:

  • Réxime xeral: 202

  • Réxime de consolidación fiscal (grupos fiscais): 222

IVE

 • Setembro 2023. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

 • Terceiro trimestre 2023. Autoliquidación: 303

 • Terceiro trimestre 2023. Declaración-liquidación non periódica: 309

 • Terceiro trimestre 2023. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias: 349

 • Terceiro trimestre 2023. Operacións asimiladas ás importacións: 380

 • Solicitude de devolución de cotas reembolsadas a viaxeiros por empresarios en recarga de equivalencia: 308

 • Reintegro de compensacións no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca: 341

Imposto sobre as Primas de Seguros

 • Setembro 2023: 430

Impostos Especiais de Fabricación

 • Xullo 2023. Grandes empresas: 561, 562, 563

 • Setembro 2023: 548, 566, 581

 • Terceiro trimestre 2023: 521, 522, 547

 • Terceiro trimestre 2023. Actividades V1,  F1: 553 (establecementos autorizados para a leva da contabilidade en soporte papel)

 • Terceiro trimestre 2023. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572

 • Declaración de operacións polos destinatarios rexistrados, representantes fiscais e receptores autorizados: 510

Imposto Especial sobre a Electricidade

 • Setembro 2023. Grandes empresas: 560

 • Terceiro trimestre 2023. Agás grandes empresas: 560

Impostos Ambientais

 • Setembro 2023. Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Autoliquidación: 592

 • Terceiro trimestre 2023. Imposto sobre a almacenaxe de combustible nuclear gastado e residuos radioactivos en instalacións centralizadas. Pagamento fraccionado: 585

 • Terceiro trimestre 2023. Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro. Autoliquidación: 587

 • Imposto sobre o Valor da Extracción de Gas, Petróleo e Condensados. Autoliquidación e pagamento fraccionado 2023: 589

 • Terceiro trimestre 2023. Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Autoliquidación: 592

 • Terceiro trimestre 2023. Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Solicitude de devolución: A22

 • Terceiro trimestre 2023. Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro. Solicitude de devolución: A23

Imposto Especial sobre o Carbón

 • Terceiro trimestre 2023: 595

Imposto sobre as transaccións financeiras

 • Setembro 2023: 604

Achega a realizar polos prestadores do servizo de comunicación audiovisual televisivo e polos prestadores do servizo de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito xeográfico estatal ou superior ao dunha Comunidade Autónoma

 • Pagamento a conta 3P 2023: 793