Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Información sobre a presentación de modelos non xornais e ampliación do contido informativo de determinados modelos

 1. Modelo 030. Declaración censual de alta no censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e / ou variación de datos persoais
 2. Modelo 035. Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos ou que realicen vendas a distancia de bens ou determinadas entregas nacionais de bens
 3. Modelos 036/037. Declaración censual
 4. Modelo 038. Declaración informativa
 5. Modelo 039. Comunicación de datos. Grupo de entidades
 6. Imposto sobre a renda das persoas físicas
 7. Imposto sobre sociedades
 8. Imposto sobre a Renda de non Residentes con establecemento permanente ou entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español
 9. Imposto sobre a Renda de non Residentes sen establecemento permanente
 10. Modelo 282. Declaración informativa de axudas recibidas
 11. Imposto sobre o valor engadido
 12. Imposto especial sobre determinados medios de transporte
 13. Impostos Especiais de Fabricación
 14. Impostos Ambientais
 15. INTRASTAT - Estatística Comercio Intracomunitario
 16. Imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais
 17. Imposto sobre actividades económicas