Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Imposto sobre actividades económicas

Modelo 840.

 • Declaración de alta:

  • Contribuíntes non exentos do IAE, 1 mes desde o inicio da actividade.

  • Contribuíntes que veñan aplicando algunha exención do imposto e perdan o dereito á súa aplicación: mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo resulte obrigado.

 • Declaración de variación: 1 mes desde a data de variación.

 • Declaración de baixa:

  • Suxeitos pasivos non exentos do IAE: 1 mes desde o cesamento.

  • Suxeitos pasivos do imposto que apliquen algunha exención do imposto: durante o mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo quede exonerado de tributar por este imposto.

O prazo para o pagamento das cotas municipais determínase en función do día da notificación e estará sinalado no recibo. O prazo para o pagamento das cotas provinciais e nacionais será o establecido, para ese fin, na Resolución da AEAT que se publica cada ano.

Modelo 848. Comunicación do importe neto da cifra de negocios: 1 de xaneiro a 14 de febreiro do exercicio en que deba prover efectos a comunicación.