Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Imposto sobre a Renda de non Residentes sen establecemento permanente

Modelo 210. Non residentes sen establecemento permanente. Autoliquidación. Con carácter xeral: a ingresar, do   1 a 20 de abril, xullo, outubro e xaneiro. Cota cero, do 1 a 20 de xaneiro do ano seguinte ao de devindicación. A devolver, desde o 1 de febreiro do ano seguinte ao de devindicación e no prazo de 4 anos desde a fin do período de declaración e ingreso da retención. Rendas de transmisións de inmobles: 3 meses transcorrendo 1 mes desde a transmisión. Rendas imputadas de inmobles urbanos: ano natural seguinte á devindicación.

Modelo 211. Retención na adquisición de inmobles a non residentes sen establecemento permanente: 1 mes desde a transmisión do inmoble.

Modelo 213. Gravame especial sobre inmobles de entidades non residentes: mes de xaneiro.

Modelo 216. Declaración-documento de ingreso de retencións e ingresos a conta de rendas de non residentes obtidas sen establecemento permanente: 1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro. Para grandes empresas, mensual.

Modelo 247. Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de  Non Residentes por desprazarse ao estranxeiro. O prazo de presentación dependerá da duración do desprazamento.

Modelo 291. Declaración informativa de contas de non residentes: 1 a 31 de xaneiro.

Modelos 294 e 295. Accións e participacións e posición investidora en Institucións de Investimento Colectivo comercializadas por entidades residentes no estranxeiro: primeiro trimestre do ano.

Modelo 296. Declaración anual de retencións e ingresos a conta: 1 a 31 de xaneiro.