Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Imposto sobre o valor engadido

Modelo 04. Solicitude de aplicación do tipo do 4 %a vehículos para o transporte habitual de discapacitados en cadeira de rodas ou mobilidade reducida: antes de adquirir o vehículo. 

Modelo 308. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos ocasionais por entregas de medios de transporte novo: 30 días naturais desde a entrega. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos no réxime simplificado do IVE e que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada, por adquirir determinados medios de transporte: 20 días naturais do mes seguinte á súa adquisición. Solicitude de devolución por entes públicos ou establecementos privados de carácter social na adquisición de bens que se entreguen a organismos recoñecidos que os exportan (actividades humanitarias, caritativas ou educativas): 3 meses desde a súa entrega.

Modelo 309. Adquisicións intracomunitarias de medios de transporte novo (non empresarios  ou profesionais): antes da matriculación definitiva. Procedementos administrativos ou xudiciais de execución forzosa (agás transmisión de inmobles): 1 mes desde o pagamento do importe da adxudicación. Incumprimento do requisito de non transmisión posterior por actos inter vivo do vehículo (beneficiarios do tipo reducido do IVE en entregas ou adquisicións intracomunitarias de vehículos): 4 anos seguintes á súa data de adquisición.

Modelo 303 e 322. Opción ou revogación da aplicación da pro rata especial, para actividades en curso: presentación da autoliquidación do último período ata o 30 de xaneiro do ano seguinte.

Modelo 360. Solicitude de devolución do IVE soportado noutros Estados membros por empresarios e profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto e nas Illas Canarias, Ceuta e Melilla e solicitude de devolución do IVE soportado no territorio de aplicación do imposto peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla: desde o día seguinte ao período ao que se refire a solicitude e ata o 30 de setembro do ano natural seguinte.

Modelo 361. Solicitude de devolución do IVE soportado no territorio peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto nin na Unión Europea, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla: desde o día seguinte  ao período ao que se refire a solicitude e ata o 30 de setembro do ano natural seguinte.

Modelo 362. Solicitude de reembolso no marco de relacións diplomáticas, consulares e dos organismos internacionais recoñecidos: 6 meses tras finalizar cada trimestre natural.

Modelo 363. Solicitude de recoñecemento previo de exención no marco de relacións diplomáticas, consulares e dos organismos internacionais recoñecidos: antes de realizar a operación.

Modelo 364. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado: seis meses posteriores á finalización do trimestre ao que correspondan as cotas soportadas.

Modelo 365. Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado: con carácter previo á realización de cada operación.

Modelo 368. Réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica: ata o día 20 do mes seguinte ao trimestre natural ao que se refira a declaración. Só utilizarase para presentar modificacións de declaracións xa presentadas ou declarar de forma extemporánea, ata o período 2T do ano 2021.

Modelo 369. Autoliquidación dos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos, que efectúen vendas a distancia de bens e certas entregas interiores de bens: mes seguinte á liquidación mensual ou trimestral, ao que se refira a declaración. Os prazos de vencemento do modelo 369 non se ven ampliados cando o último día do prazo é inhábil.