Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Impostos Especiais de Fabricación

SIANE. Produtos expedidos polo procedemento de vendas en ruta. Albará de circulación: 7 días hábiles anteriores ao inicio da circulación.

SIANE. Produtos expedidos polo procedemento de vendas en ruta. Notas de entrega: 5 días hábiles seguintes á terminación da circulación.

SIANE. Comprobantes de entrega para documentar os avituallamentos a aeronaves exentas do Imposto sobre Hidrocarburos: mes seguinte á realización do avituallamento.

SIANE. Solicitude de devolución artigo 110 RIE: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre en que se realizou o avituallamento que xera o dereito á devolución.

Modelos 544 e 545. Relacións de pagamentos efectuados mediante cheques - gasóleo bonificado e tarxetas - gasóleo bonificado e a relación de subministracións de carburantes realizados no marco das relacións internacionais con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos efectuados durante un trimestre: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

Modelo 547. Relación de aboamentos realizados a retallistas de gasóleo bonificado polas entidades emisoras de medios de pagamento específico, efectuados durante un trimestre: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

Modelo 551. Relación mensual de documentos simplificados de acompañamento expedido: mes seguinte ás expedicións referidas.

Modelo 553. Declaración de operacións en fábricas e depósitos de viño e bebidas levedadas: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre en que se producen as devindicacións para o Imposto sobre o viño e bebidas levedadas. Estarán obrigados os establecementos autorizados á leva da contabilidade en soporte papel.

Modelos 559 e de relación de beneficiarios do réxime de colleitadores, para a liquidación e pagamento do Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas nos réximes de destilación artesanal e de colleiteiro. Liquidación da tarifa 1ª: momento en que se solicite a autorización para destilar. Liquidación da tarifa 2ª: trimestre natural ou mensual para suxeitos pasivos que liquiden o IVE  mensual: 20 primeiros días naturais do segundo mes seguinte a aquel  en que finaliza o trimestre ou do terceiro mes seguinte a aquel en que finaliza o mes, respectivamente.

DDC e DCC. Declaración desagregación de cotas centralizadas: nos mesmos prazos que seu declaración-liquidación única.