Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Modelos 036/037. Declaración censual

 • Declaración de alta: antes de iniciar as correspondentes actividades ou do nacemento da obriga de reter ou ingresar a conta. 

 • Declaración de modificación: 1 mes desde o día seguinte ao   da modificación.

 • Declaración de baixa: 1 mes desde o cesamento ou a cancelación efectiva dos asentos no Rexistro Mercantil. 6 meses desde o falecemento do obrigado tributario (presentarana os herdeiros).

 • Solicitude NIF : mes seguinte á constitución ou establecemento en territorio español de persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica, sempre antes do inicio da actividade.

 • Inscrición na REDEME : con carácter xeral, mes de novembro anterior ao ano en que deba prover efectos.

 • Opcións ou renuncias a réximes especiais: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban prover efectos. 

 • Opción polo pagamento fraccionado sobre a parte da base impoñible do período dos 3, 9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural (artigo 40.3- LIS) : mes de febreiro do ano en que deba prover efectos, só para períodos impositivos que coincidan co ano natural. Se o período impositivo non coincide co ano natural, a opción poderase exercitar no prazo de 2 meses contado desde o inicio do período impositivo ou dentro do prazo comprendido entre o inicio do devandito período impositivo e a finalización do prazo para efectuar o primeiro pagamento fraccionado correspondente ao referido período impositivo cando este último prazo fóra inferior a 2 meses.

 • Opción suxeición ao IVE  e comunicación de suxeición ao IVE polos suxeitos pasivos en réxime agrícola, suxeitos pasivos exentos sen dereito a dedución e persoas xurídicas que non actuen como empresarios ou profesionais se as súas adquisicións intracomunitarias de bens non superaron os 10.000 €: en calquera momento e 1 mes desde que se acada o devandito límite, respectivamente.

 • Comunicación de suxeición ao IVE en vendas a distancia : 1 mes desde que superen os 10.000 €.

 • Opción ou renuncia por ingresar as cotas do Imposto á importación liquidada pola Aduana na declaración correspondente ao período en que se reciba o documento en que conste a liquidación practicada: con carácter xeral, no mes de  novembro.

 • Comunicación da condición de revendedor de teléfonos móbiles e consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e tablets PC dixitais: con carácter xeral, no mes de novembro.

 • Renuncia á leva dos libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria (SII) : con carácter xeral, no mes de novembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto.

  A opción ao SII poderá exercitarse ao longo de todo o exercicio, producindo efecto para o primeiro período de liquidación que se inicie despois de que se exerza a mesma.