Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Novidades para este ano

Desaparece para as autoliquidacións do modelo 303 -Autoliquidación de IVE -  correspondentes ao exercicio 2023 e seguintes, a presentación a través do formulario web, que permite imprimir o modelo para a súa presentación en papel “predeclaración”. Non obstante, e só para os contribuíntes que ata agora puideron utilizar a predeclaración, poderase obter e imprimir un documento de ingreso que permitirá realizar o pagamento nunha entidade colaboradora.

Desaparece o modelo 777 “Declaracións-liquidacións extemporáneas e complementarias. Documento de ingreso ou devolución” utilizada para presentar declaracións extemporáneas de exercicios para os que non existía modelo de declaración en euros. Establécese a obriga de utilizar os modelos en euros a partir do 1 de xaneiro de 2002.

Apróbanse os modelos  172, “Declaración informativa sobre saldos en moedas virtuais” e 173 “Declaración informativa sobre operacións con moedas virtuais” que terán que presentarse con periodicidade anual polos obrigados a declarar.

A presentación dos modelos  172 e 173 terá carácter anual e o seu prazo de presentación será o mes de xaneiro do ano seguinte ao que se corresponda a información declarada. A presentación destes modelos realizarase por primeira vez no mes de xaneiro de 2024, con respecto aos saldos e operacións correspondentes ao exercicio 2023.

Hai que destacar que a primeira declaración relativa á obriga de informar sobre operacións con moedas virtuais, modelo 173, deberase presentar no mes de xaneiro de  2024, respecto das operacións correspondentes ao exercicio  2023 realizadas desde o 25 de abril de 2023.

Apróbase o modelo 721, "Declaración informativa sobre moedas virtuais situadas no estranxeiro "que terá que presentarse con periodicidade anual polos obrigados a declarar.

A presentación do modelo 721 terá carácter anual e o seu prazo de presentación será do 1 de xaneiro ao 31 de marzo do ano seguinte a aquel ao que a declaración estea referida. A presentación deste modelo realizarase por primeira vez en 2024, en relación co exercicio 2023.

Apróbase o modelo 179, “Declaración informativa anual da cesión de uso de vivendas con fins turísticos”, que terá que presentarse con periodicidade anual polos obrigados a declarar. Modifícase o prazo de presentación, que pasa de trimestral a anual. O prazo de presentación do modelo  179 será o comprendido entre o  1 e o  31 de xaneiro de cada ano, en relación coa información e operacións que correspondan ao ano natural inmediato anterior.

O novo prazo de presentación prevista para o modelo  179 será aplicable, por primeira vez, ás declaracións informativas correspondentes ao exercicio  2023, que deberán presentarse en xaneiro de  2024.

Os seguintes modelos serán presentados por primeira vez no exercicio 2023 e o seu prazo de presentación é o seguinte:

 • Modelo 381. “Imposto sobre o Valor Engadido. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas polas forzas armadas dos Estados membros da Unión Europea afectada a un esforzo no ámbito da política común de seguridade e defensa” (art. 5.2 do regulamento aprobado polo Real decreto 443/2023, do 13 de xuño): seis meses seguintes á terminación de cada trimestre.

  As solicitudes correspondentes ao terceiro trimestre e cuarto trimestre de 2022 e ao primeiro trimestre de 2023 presentaranse no mesmo prazo de presentación correspondente ao segundo trimestre de 2023 (ata o 2 de xaneiro de 2024).

 • Modelo 587. “Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro-a partir do 1 de setembro de 2022-. Autoliquidación ”: 1 ao 20 do mes seguinte á finalización do período de liquidación (domiciliación bancaria do 1 ao 15), e Modelo A23. “Imposto sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro. Solicitude de devolución ”: 1 ao 20 do mes seguinte en que finaliza o trimestre correspondente.

 • Modelo 592. “Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Autoliquidación ”: 1 ao 20 do mes seguinte a aquel en que finaliza o período de liquidación que corresponda (domiciliación bancaria do 1 ao 15), e Modelo A22. “Imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables. Solicitude de devolución ”: 1 ao 20 do mes seguinte a aquel en que finaliza o trimestre correspondente.

  O período de liquidación coincidirá co trimestre natural, non sendo que se trate de contribuíntes cuxo período de liquidación no IVE fóra mensual, en cuxo caso será tamén mensual o período de liquidación deste imposto. Presentaranse en formato electrónico.

 • Modelo 593. “Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos ”: 30 primeiros días naturais seguintes ao mes en que finaliza o período de liquidación que coincidirá co trimestre natural (domiciliación bancaria do 1 ao 25). Presentarase en formato electrónico.

 • Modelo 718. “Imposto temporal de solidariedade das grandes fortunas ”: 1 ao 31 de xullo de cada ano, en relación coa información que corresponda ao ano natural inmediato anterior (exercicio 2022 a presentar entre o 1 e 31 de xullo de 2023). Estará dispoñible exclusivamente en formato electrónico e a súa presentación e ingreso realizaranse por vía electrónica a través de Internet.

 • Modelo 793. “Pagamentos a conta da Achega a realizar polos prestadores do servizo de comunicación audiovisual televisivo e polos prestadores do servizo de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito xeográfico estatal ou superior ao dunha Comunidade Autónoma ”: 1 ao 20 de abril, xullo e outubro (domiciliación bancaria do 1 ao 15). Presentarase en formato electrónico.

 • Modelo 795. “Gravame temporal enerxético. Autoliquidación ”: 1 ao 20 de setembro (domiciliación bancaria do 1 ao 15). Presentarase en formato electrónico.

 • Modelo 796. “Gravame temporal enerxético. Pagamento anticipado ”: 1 ao 20 de febreiro (domiciliación bancaria do 1 ao 15). Presentarase en formato electrónico.

 • Modelo 797. “Gravame temporal de entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito. Autoliquidación ”: 1 ao 20 de setembro (domiciliación bancaria do 1 ao 15). Presentarase en formato electrónico.

 • Modelo 798. “Gravame temporal de entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito. Pagamento anticipado ”: 1 ao 20 de febreiro (domiciliación bancaria do 1 ao 15). Presentarase en formato electrónico.