Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Obrigatoriedade de presentar autoliquidacións

A obrigatoriedade de presentar autoliquidacións periódicas segundo o imposto e o obrigado tributario, pode ser:

  • Anual, para persoas físicas, empresarios individuais, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica.

  • Trimestral, para empresarios individuais en estimación obxectiva ou directa, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica.

  • Mensual, para empresarios individuais, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica con volume de operacións superiores a 6.010.121,04 € en 2022 (grandes empresas) e  para suxeitos pasivos do IVE, que leven de forma obrigatoria  os libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria ou presenten o IOSS, así como para as Administracións públicas, incluída a Seguridade Social.