Saltar ao contido principal
Calendario do contribuínte 2023

Outras cuestións de interese

  • Quedan exonerados de presentar o modelo 390 "Declaración-resumo anual do IVE" os contribuíntes que, realizando liquidacións trimestrais de IVE, tributen só en territorio común e realicen actividades en réxime simplificado e / ou operacións de arrendamento de bens inmobles urbanos (aínda que realicen, ademais, actividades polas que non exista obriga de presentar autoliquidacións periódicas), así como os suxeitos pasivos que leven os libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria  debendo cubrir a información adicional solicitada, na autoliquidación do último período de liquidación do modelo 303 de IVE do exercicio. A exoneración non procederá cando non exista obriga de presentar a autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do exercicio.

  • O sistema de leva de libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria  - SII - consistente na subministración electrónica dos rexistros de facturación, é obrigatorio desde o 1 de xullo de 2017, para empresarios, profesionais e outros suxeitos pasivos cuxo período de liquidación coincida co mes natural: grandes empresas (volume de operacións de acordo co artigo 121 LIVE superior a 6.010.121,04 € no ano anterior), grupos de IVE e inscritos na REDEME (Rexistro de Devolución mensual do IVE ).

    Quen non estean obrigados a acollerse ao SII poderano facer de forma voluntaria, exercendo a opción no modelo 036 que poderá presentarse durante todo o exercicio e producirá efecto para o primeiro período de liquidación que se inicie despois de exercer a devandita opción. A opción entenderase prorrogada para os anos seguintes mentres non se renuncie á súa aplicación. A renuncia realizarase no modelo 036 durante o mes de novembro anterior ao inicio do ano en que deba producir efecto.

    Aqueles que apliquen o SII están exonerados de presentar os modelos 347 “Declaración de operacións con terceiras persoas” e 390 “Declaración-resumo anual do IVE”.

  • Presentaranse a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria no sistema SIANE, a información relativa a albarás de circulación e notas de entrega (procedemento de vendas en ruta), comprobantes de entrega expedida para documentar avituallamentos de carburantes exentos do Imposto sobre Hidrocarburos a aeronaves, e a solicitude de devolución polo gasóleo marcado fornecido a embarcacións con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos (artigos 27, 101, 102 e 110 do Regulamento dos Impostos Especiais).

  • Presentarase a través do sistema EMCS, a información relativa a avituallamentos de carburantes a embarcacións con exención do Imposto sobre Hidrocarburos que non se realicen a través do procedemento de vendas en ruta.

  • Están exonerados da obriga de presentar as declaracións de operacións en relación cos Impostos Especiais de Fabricación (modelos 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 e 580) os establecementos que leven a contabilidade dos produtos obxecto dos Impostos Especiais de Fabricación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

  • Os establecementos autorizados como fábricas, depósitos fiscais, almacéns fiscais, depósitos de recepción e fábricas de vinagre estarán obrigados a levar a contabilidade dos Impostos Especiais de Fabricación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria desde o 1 de xaneiro de 2020.