Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

2. Declarante

Debe cubrir os datos do suxeito pasivo que solicita a alta.

No campo País tén quese consignar o Código do País de sede da actividade económica e o número de identificación fiscal nese país.

Se a súa sede radica nas Illas Canarias, consigne o código IC. En Ceuta, o código XC. En Melilla, o código XL.

O campo “Número de operador no réxime (NEUOSS)” non debe cubrirse.

Os campos “NIF” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables.

Cubra o/o campo/s coa denominación ou denominacións comerciais do solicitante, se son distintas do nome ou da razón social.