Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

2. Declarante

Debe cubrir os datos do suxeito pasivo cuxa alta solicítase.

O campo “Actúa a través de intermediario” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables.

O campo “NIF ”:

 • Se o tipo de presentación é en nome propio este campo aparecerá cumprimentado e non é modificable.
 • Se o tipo de presentación é con intermediario, a formalización do NIF do suxeito pasivo (declarante) é obrigatoria.

  Se o suxeito pasivo (declarante) non dispón dun número de identificación fiscal en España deberá solicitaro previamente accedendo ao trámite “Obtención do código de identificación individual para empresarios non establecidos que actuen mediante intermediario”.

  A solicitude do código de identificación individual efectuarase polo intermediario.

O campo “Número de operador no réxime (NIOSS)” non debe cubrirse.

Cubra, se é o caso, os campos seguintes:

 • “País da sede no estranxeiro ”: cubra este campo cando a sede do suxeito pasivo encóntrese fóra do territorio español de aplicación do IVE. Neste caso debe indicarse o código do país onde se encontra a sede do suxeito pasivo e o número para os efectos de IVE no devandito país, ou no seu defecto, o Número de identificación.

  Cando a sede radique nas Illas Canarias consigne IC. En Ceuta, XC. En Melilla, XL.

  Deberá indicarse se dispón de establecemento permanente para os efectos de IVE en España.

 • Denominación ou denominacións comerciais do solicitante, se son distintas do nome ou da razón social.