Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

3. Data e motivo de baíxaa

Deixar de realizar importacións acollidas ao réxime especial.

Debe marcar este recadro para comunicar o cesamento das operacións comprendidas no réxime especial.

Cambio de Estado Membro de Identificación.

Só se pode marcar este motivo cando o declarante actúe sen intermediario e síganse cumprindo as condicións para aplicar o Réxime de importación nalgún país da UE, e desexe seguir aplicandoo, pero queira ou deba cambiar de Estado membro de identificación. Cando seleccione este motivo, deberá tamén solicitar a alta no novo Estado membro de identificación.

Deberá indicar un dos 3 motivos seguintes:

 • Voluntario: Cando estando a sede do declarante fóra da UE, pero estando establecido nun ou varios Estados membros, e sen cambiar a estrutura da empresa de xeito que poida seguir estando rexistrada en España no réxime de importación, decida voluntariamente rexistrarse noutro Estado membro en que tamén estea establecido.

  Para poder solicitar baíxaa por este motivo, cómpre que desde que se rexistrou neste réxime en España transcorresen polo menos o ano da alta e outros dous anos máis.

  Deberá indicarse o novo Estado membro de identificación escollida e o nº de IVE asignado polo mesmo.

 • Por cesamento do establecemento permanente en España desde a seguinte data: Debe seleccionarse este apartado cando o declarante deixe de estar establecido no territorio español de aplicación do Imposto pero continúe establecido na Comunidade.

  Deberá indicarse o novo Estado membro de identificación e o nº de IVE asignado polo mesmo.

 • Por traslado de sede a outro Estado da UE desde a seguinte data: Debe seleccionar este apartado cando se solicite baíxaa no réxime debido ao traslado da sede da súa actividade económica desde España a outro Estado membro.

  Deberá indicarse o Estado membro ao que se trasladou a sede (que será o novo Estado membro de identificación), e o nº de IVE asignado polo mesmo.

Deixar de cumprir as condicións do réxime por cesamento ou traslado de sede ou establecemento permanente fóra de España.

Este apartado só se debe encher, cando o declarante que actúa sen intermediario:

 1. solicita baíxaa neste réxime debido a que deixa de estar establecido na Comunidade.

  No caso de que desexe rexistrarse de novo no réxime de importación, en calquera Estado membro, necesitará darse de alta de novo a través dun intermediario.

 2. solicita baíxaa no réxime debido a que deixa de estar establecido en España, pero segue establecido na Comunidade . O suxeito pasivo importador cumpre os requisitos para solicitar o cambio de Estado membro de identificación e rexistrarse en nome propio noutro Estado membro no Réxime de importación pero voluntariamente decide non facero.

O intermediario deixa de actuar por conta do declarante

 

Este apartado débese encher cando o declarante que actúa a través de intermediario solicita baíxaa porque deixa de actuar con ese intermediario.

Voluntario.

Debe marcar este recadro para comunicar a renuncia voluntaria ao réxime, a pesar de seguir operando e cumprindo as condicións para seguir aplicando o mesmo.

Para os motivos:

 1. “Deixar de realizar importacións acollidas ao réxime especial”
 2. “Cambio Estado Membro de Identificación – Voluntario”
 3. “Deixar de cumprir as condicións do réxime por cesamento ou traslado de sede ou establecemento permanente fóra de España”
 4. “O intermediario deixa de actuar por conta do declarante ”
 5. “Voluntario”

a data efectiva de baixa será o primeiro día do mes seguinte á data do acordo de baixa.

Para os motivos:

 1. “Cambio de Estado Membro de Identificación – Por cesamento do establecemento permanente en España desde a seguinte data”
 2. “Cambio Estado Membro de Identificación - Por traslado de sede a outro Estado da UE desde a seguinte data”

a data efectiva de baixa será a data do cambio consignado polo declarante, desde que a solicitude de baixa presentásese antes do undécimo día do mes seguinte ao do cambio.

En caso contrario, a data efectiva de baixa será o primeiro día do mes seguinte á data do acordo de baixa.

En calquera dos casos de baixa, debe presentar a súa declaración de IVE correspondente ao último mes en que estivese de alta no portal da AEAT, nos prazos legalmente establecidos.