Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

2. Declarante

Debe cubrir os datos do suxeito pasivo que solicita a alta. 

Os campos “NIF” e “Apelidos e nome ou razón social” non son modificables. 

Cubra, se é o caso, os campos seguintes:

  • País da sede no estranxeiro se non é unha empresa con sede na UE. Neste caso, deberá indicarse se dispón de establecemento permanente para os efectos de IVE en España.

    Para os efectos de IVE considérase que as empresas con sede nas Canarias, Ceuta ou Melilla non teñen a súa sede na Comunidade, polo que deberán marcar este apartado, indicando o código IC (Canarias), XC (Ceuta) ou XL (Melilla) segundo corresponda. Deberán así mesmo indicar se dispón de establecemento permanente para os efectos de IVE no territorio español de aplicación do IVE.

  • Indicación de se o suxeito pasivo está incluído nun grupo de entidades para os efectos do IVE. Neste caso, no apartado 7 só terá que consignar os lugares doutros países da UE onde iníciase a expedición ou transporte de bens, pero non os establecementos permanentes de que dispoña noutros países da UE.

  • Declaración de ser unha interface electrónica que facilita a venda de bens

  • Declaración de non estar establecido para os efectos de IVE na UE

  • Denominación ou denominacións comerciais do solicitante, se son distintas do nome ou da razón social.