Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

3. Datos do Declarante

No campo “Teléfono” debe consignar “00+código de país+ nº de teléfono”.

No campo “correo electrónico de contacto” consigne o enderezo de correo electrónico do suxeito pasivo á que desexe que se envíen as comunicacións que emitan a Administración tributaria en relación co réxime e desde o cal o suxeito pasivo poderá efectuar consultas sobre os seus expedientes á Administración tributaria española.

No campo “Enderezo” deberá consignar o enderezo da sede do suxeito pasivo, xa radique a devandita sede en España ou no estranxeiro.

No caso de suxeitos pasivos con sede nun país ou territorio terceiro indicarase o enderezo da sede no devandito país ou territorio, incluso no caso de dispor de establecementos permanentes para os efectos de IVE en España.

Por defecto cárganse os datos do declarante que constan no censo da Axencia Tributaria. Se non son correctos ou están desactualizados, deberán consignarse os datos correctos.

En todo caso, debe facerse constar o enderezo do declarante, non do seu eventual representante nin persoa de contacto.