Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

6. Comunicación de operacións previas

Este apartado debe encherse marcando “SI” se se realizaron ou téñense previsto realizar operacións incluídas neste réxime antes do primeiro día do trimestre civil seguinte á solicitude de alta e queírase estar dado de alta neste réxime especial con efectos desde o día en que comezase as operacións.

Neste caso, debe especificarse a data de inicio das operacións incluídas no réxime. A devandita data non debe ser previa ao día 1 do mes anterior ao de presentación desta solicitude de alta. En caso contrario, marque “NON”. A alta no réxime especial proverá entón efectos a partir do primeiro día do trimestre natural seguinte á solicitude de alta.