Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

9. Inclusión anterior ou actual en calquera dos réximes especiais

Este apartado débese encher cando o declarante, anterior ou actualmente, estivese ou estea rexistrado nalgún dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas de bens, xa sexa en España ou en calquera outro Estado membro da Unión Europea. En caso afirmativo, deberá consignarse, por cada réxime e por cada Estado membro de identificación, o nº de operador asignado para cada un dos réximes e por cada Estado.

En caso de comunicarse un cambio de Estado membro de identificación no apartado 6, deberá incluírse neste apartado 9.