Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

3. Data e motivo de baíxaa

Debe seleccionar un dos seguintes motivos para baíxaa:

Deixar de prestar servizos e / ou entregas de bens acollidos ao réxime especial.

Debe marcar este recadro para comunicar o cesamento das operacións comprendidas no réxime especial.

Cambio de Estado Membro de Identificación.

Debe marcar este recadro cando siga cumprindo as condicións para aplicar o Réxime da Unión nalgún país da UE, e desexe seguir aplicandoo, pero queira ou deba cambiar de Estado membro de identificación. Cando seleccione este motivo, deberá tamén solicitar a alta no novo Estado membro de identificación.

Deberá indicar un dos 3 motivos seguintes:

 • Voluntario: Cando estando a sede do declarante fóra da UE, pero estando establecido ou iniciandose o transporte en varios Estados membros, e sen cambiar a estrutura da empresa de xeito que poida seguir estando rexistrada en España no réxime da Unión, decida voluntariamente rexistrarse noutro Estado membro en que tamén estea establecido ou iníciese o transporte.

  Para poder solicitar baíxaa por este motivo, cómpre que desde que se rexistrou neste réxime en España transcorresen polo menos o ano da alta e outros dous anos máis.

  Deberá indicarse o novo Estado membro de identificación escollida e o nº de IVE asignado polo mesmo.

 • Por cesamento do establecemento permanente en España ou por deixar de iniciarse en España a expedición ou transporte de bens, desde a seguinte data: Debe seleccionarse este apartado en calquera dos dous supostos seguintes:
 1. Cando o declarante deixe de estar establecido no territorio español de aplicación do Imposto pero continúe establecido noutro Estado a Comunidade.
 2. Cando o declarante, non establecido na Comunidade, deixe de iniciar en España a expedición ou transporte de bens pero exista outro Estado Membro desde o que si se inicie a expedición ou transporte de bens.

  En ambos os dous casos (a) e b)), deberá indicarse o novo Estado membro de identificación e o nº de IVE asignado polo mesmo.

 • Por traslado de sede a outro Estado da UE desde a seguinte data: Este apartado só se debe encher para solicitar baíxaa no réxime debido ao traslado da sede da súa actividade económica desde España a outro Estado membro. Deberá indicarse o Estado membro ao que se trasladou a sede (que será o novo Estado membro de identificación), e o nº de IVE asignado polo mesmo.

Deixar de cumprir as condicións do Réxime por cesamento ou traslado fóra de España da sede, establecemento permanente ou lugar de inicio do transporte.

Este apartado só se debe seleccionar para:

 1. Solicitar baíxaa no réxime da Unión debido a que a súa actividade acollida ao mesmo consiste unicamente na prestación de servizos e deixa de estar establecido na Comunidade, tanto se se rexistra no réxime exterior (en España ou noutro Estado membro) coma se decide non rexistrarse no réxime exterior. No caso de que desexe rexistrarse no réxime exterior da Unión para a declaración de prestacións de servizos, deberá presentar a solicitude de alta no Estado membro de identificación que escolla.
 2. Solicitar baíxaa no Réxime da Unión debido a un cambio de estrutura (traslado de sede, de establecemento permanente ou do lugar de inicio do transporte) que impide seguir aplicando o mesmo en España. O suxeito pasivo cumpre os requisitos para rexistrarse no Réxime da Unión noutro Estado membro pero voluntariamente decide non facero.

Voluntario.

Debe marcar este recadro para comunicar a renuncia voluntaria ao réxime, a pesar de seguir operando e cumprindo as condicións para seguir aplicando o mesmo.

Para os motivos:

 1. Deixar de prestar servizos e / ou entregas de bens acollidos ao réxime especial”
 2. “Cambio Estado Membro de Identificación – Voluntario”
 3. “Deixar de cumprir as condicións do Réxime por cesamento ou traslado fóra de España da sede, establecemento permanente ou lugar de inicio do transporte.”
 4. “Voluntario”

a data efectiva de baixa será o primeiro día do trimestre natural seguinte á data do acordo de baixa.

Para os motivos:

 1. “Cambio de Estado Membro de Identificación – Por cesamento do establecemento permanente en España ou por deixar de iniciarse en España a expedición ou transporte de bens, desde a seguinte data”
 2. “Cambio Estado Membro de Identificación - Por traslado de sede a outro Estado da UE desde a seguinte data”

a data efectiva de baixa será a data do cambio consignado polo declarante desde que a solicitude de baixa presentásese antes do undécimo día do mes seguinte ao do cambio. En caso contrario, ou se non se rexistra no novo Estado membro de identificación, a data efectiva de baixa será o primeiro día do trimestre seguinte á data do acordo de baixa.

En calquera dos casos de baixa, deberase presentar a declaración de IVE correspondente ao último trimestre en que estivese de alta no portal da AEAT, nos prazos legalmente establecidos