Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

5.11 Ferramentas de asistencia virtual IVE

Enlace ás Ferramentas de asistencia vitual

 • Asistente Virtual de IVE "AVIVE"

  Ferramenta de axuda incluída no portal do IVE que incorpora máis de 1.500 diferentes respostas para resolver dúbidas sobre o cálculo do IVE repercutido, devindicación, base impoñible, tipos impositivos e deducións, comercio exterior (inclúe venda ocasional de vehículos a estranxeiros), facturación e rexistro, modificación da base impoñible e outras rectificacións (erros en factura, IVE repercutido, deducións ou modelos), operacións inmobiliarias (Inclúe obras en inmobles).

 • Servizos axuda para a cumprimentación do modelo Pre303

  Servizo de axuda á cumprimentación da autoliquidación modelo 303 dispoñible para TODOS os contribuíntes segundo o seu perfil de actividade.

 • Axuda modelo 303 básico para autónomos

 • Axuda confección modelo 303 para arrendadores

 • Axuda modelo 390 básico para autónomos

 • Localizadores

  • Localizador de servizos: indica onde se localiza e tributa no IVE a prestación dun servizo, quen debe declarar o IVE devindicado na operación ou como se declara en caso de non estar suxeita no territorio de aplicación do imposto español e se na factura se debe ou non repercutir IVE.

  • Localizador de entregas de bens: indica onde se localiza e tributa no IVE a entrega dun ben, quen debe declarar o IVE devindicado na operación ou como se declara en caso de non estar suxeita ou exenta no territorio de aplicación do imposto español e se na factura se debe ou non repercutir IVE.

 • Calificador de Operacións Inmobiliarias:para a consulta da tributación do IVE ou do ITP seleccione as opcións que correspondan nos despregables que se lle irán mostrando.Unha vez seleccionados os resultados mostraranse ao final.

 • Calculadora de prazos modificación BI e outras rectificacións:indica a data límite para emitir a factura rectificadora por modificación da base impoñible ou para modificar o IVE soportado deducido cando se produzan as circunstancias do artigo 80 LIVE, ou erros na repercusión.Tamén facilita o período e exercicio do modelo 303 onde debe realizarse o axuste.

 • Calculadora de pro ratas:permite calcular

  1. A pro rata (xeral e especial)

  2. A regularización anual da porcentaxe definitiva de pro rata (casa 44 do modelo 303 4T ou 12M)

  3. A regularización anual de bens de investimento ao final do exercicio (casa 43)

  4. A regularización por transmisión de bens de investimento (casa 43)

 • Calculadora de sectores diferenciados:

  Se leva a cabo máis dunha actividade, esta ferramenta permítelle determinar se constitúen sectores diferenciados para os efectos de IVE.

  O IVE deducible cando existen sectores diferenciados determínase por separado, en función das características de cada sector diferenciado, ata tal punto que a opción pola pro rata especial pode facerse dentro de cada sector.

  As cotas de IVE soportadas en bens ou servizos que se utilizan en varios sectores diferenciados dedúcense en función da pro rata xeral (104.dos LIVE) que resulte para o conxunto dos sectores diferenciados que correspondan.

 • Consulta de detallistas en recarga de equivalencia

  Permite consultar se un cliente está sometido ou non ao Réxime especial da recarga de equivalencia. O dato ofrecido por este servizo de axuda correspóndese coa situación censual na data de consulta.

Enlace o Nuevo servizo de axuda de IVE:Consulta retallistas en recarga de equivalencia

Ferramentas SII.

 • Asistente Virtual SII:ofrece información tributaria sobre a Subministración Inmediata de Información (Libros Rexistro de IVE a través da Sede Electrónica da Axencia Tributaria).

 • Calculadora de prazos SII:ferramenta de Cálculo de Plazos para a remisión de rexistros de Facturas.