Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

5.8 Operacións intracomunitarias

Se se realizasen entregas ou adquisicións de bens e prestacións ou adquisicións de servizos con outros Estados membros da Unión Europea, é necesario dispoñer de NIF-IVE (solicitando a alta no Rexistro de operadores intracomunitarios, co modelo 036).O NIF-IVE debe comunicarse á persoa con quen se realice a operación e constar nas facturas correspondentes.Realizar estas operacións obriga a presentar o modelo 349 “Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias” mensual o, trimestral cando nin no trimestre de referencia nin nos catro trimestres naturais anteriores o importe de entregas de bens e servizos intracomunitarios sexa superior a 50.000 € (sen IVE). 

O modelo 349 trimestral preséntase entre o 1 e o 20 de abril, xullo e outubro, e o último trimestre, entre o 1 e o 30 de xaneiro do ano seguinte, ao igual que o modelo 349 anual.

Así mesmo, o modelo 349 mensual preséntase entre o 1 e o 20 do mes seguinte á finalización do correspondente período de liquidación.

Se finalizado algún dos meses dun trimestre natural se superan os 50.000 € debe presentarse o modelo 349 incluíndo as operacións realizadas no mes ou meses transcorridos dende o inicio do devandito trimestre.Se se supera o importe no segundo mes do trimestre natural, deberá presentarse unha declaración mensual, na que se incluirán as operacións correspondentes aos dous primeiros meses do trimestre e se incorporará unha marca na que se indique que se trata dun trimestre truncado.

BREXIT.Modelo 349.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias

A partir de 1 de xaneiro de 2021, finalizado o período transitorio, producirase a saída efectiva da UE do Reino Unido.A partir desta data, o Reino Unido será tratado como país non pertencente á UE para os efectos do IVE, coas seguintes particularidades:

  1. O acordo de retirada garante que os movementos de mercadorías que comezasen antes da retirada do Reino Unido da UE lévense ao seu termo de conformidade coas normas da Unión vixentes no momento de iniciarse o desprazamento.

  2. O acordo de retirada inclúe un Protocolo para Irlanda do Norte, que para os efectos do IVE seguirá formando parte da UE respecto das entregas de bens.Para iso, Reino Unido creará un NIVE específico co prefixo XI para os suxeitos que poidan acollerse ao devandito Protocolo.

Consecuencias do BREXIT no Modelo 349