Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

5.9.4 Facturas rectificadoras

Se a factura non cumpre os requisitos establecidos, se debe modificarse a BI do IVE, ou as cotas de IVE repercutidas teríanse determinado incorrectamente, a factura poderá rectificarse antes de que transcorran 4 anos dende a devindicación do imposto, ou dende que se produciron as circunstancias que determinaron a modificación da BI.

Nas facturas ou documentos rectificadores farase constar tal condición e a causa que motiva a rectificación, así como os datos identificativos da factura ou documento rectificado.As facturas que se expidan en substitución ou troco de facturas simplificadas expedidas con anterioridade non terán a condición de rectificadoras.