Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Transmisión do ben inmoble posterior á consolidación do dominio

USUFRUTO SOBRE BENS INMOBLES IRPF.Cadro V
Suposto que se analizaCÁLCULO DA GANANCIA OU PERDA PATRIMONIAL
ADQUISICIÓNTRANSMISIÓN
Data de adquisiciónValor de adquisiciónData de transmisiónValor de transmisión

Consolidación automática do dominio no nó propietario por morte do usufructuario, vencemento do prazo ou renuncia ao usufruto.

Data da desmembración do dominio (constitución do usufruto)

Se adquiriu a nuda propiedade a título oneroso:

(+) Importe real da adquisición da nuda propiedade.

(+) Investimentos e melloras efectuadas nos bens adquiridos.

(+) Gastos e tributos inherentes á adquisición (agás intereses), satisfeitos polo adquirente e, ademais, o Imposto sobre transmisións patrimoniais (ITP) da liquidación do valor do usufruto.

Data da transmisión

Teoría do título e o modo (título ou contrato e a entrega ou tradición do inmoble).

Transmisión a título oneroso:

(+) Importe real da transmisión.

(-) Gastos e tributos inherentes á transmisión satisfeitos polo transmitente.

Se adquiriu a nuda propiedade a título lucrativo:

(+) Valor da nuda propiedade ISD.

(+) Valor do usufruto ISD.

(+) Investimentos e melloras efectuadas nos bens adquiridos.

(+) Gastos e tributos inherentes á adquisición (agás intereses), satisfeitos polo adquirente no Imposto sobre Sucesións e Doazóns (ISD) da liquidación do valor do usufruto.

Transmisión a título lucrativo:

(+) Valor de transmisión para os efectos do ISD.

(-) Gastos e tributos inherentes á transmisión satisfeitos polo transmitente.