Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Transmisión do usufruto

Modos de transmitirseTitular do dereito de usufrutoPersoa que o adquire (usufrutuario)
USUFRUTO SOBRE BENS INMOBLES IRPF.Cadro III

A favor dun terceiro distinto do nó propietario

O usufructuario transmite o seu dereito.

Se se trata dun usufruto vitalicio o usufruto subsistirá ata que faleza a persoa sobre a que se constituíu o usufruto (a usufructuaria orixinal).

Se se trata dun usufruto temporal polo tempo que reste dende que se constituíu orixinalmente ata a súa extinción

A título oneroso:

Por actos inter vivos

(venda por prezo)

Obterá no IRPF unha ganancia ou perda patrimonial pola diferenza entre:

Valor de transmisión

(+) Importe real da transmisión (ou valor de transmisión para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns se a transmisión é a título gratuíto).

(–) Gastos e tributos inherentes á transmisión satisfeitos polo transmitente.

Valor de Adquisición (a data de adquisición será a de constitución de usufruto ao seu favor)

(+) Importe real da adquisición (ou valor de adquisición para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns se a adquisición foi a título gratuíto).

(+) Investimentos e melloras efectuadas nos bens adquiridos.

(+) Gastos e tributos inherentes á adquisición (agás intereses), satisfeitos polo adquirente.

(–) Polos exercicios nos que os bens inmobles sobre a que se constituíu o usufruto estiveron arrendados ou cedidos e polo que se obtivo rendementos de capital inmobiliario (artigo 40.1 do Regulamento do IRPF):importe das amortizacións fiscalmente deducibles, computándose en todo caso a amortización mínima, con independencia da efectiva consideración desta como gasto.Co límite dos rendementos íntegros obtidos polo devandito arrendamento.

Amortizacións do dereito de usufruto (artigo 14 Regulamento do IRPF):

 • Usufruto temporal:custo de adquisición ÷ número de anos de duración deste
 • Usufruto vitalicio:custo de adquisición x 3%

(–) Polos exercicios nos que os bens inmobles sobre a que constituíu o usufruto estiveron a disposición do usufructuario e non arrendados ou cedidos (artigo 37.1.k) da Lei do IRPF):o valor de adquisición deberá minorarse proporcionalmente ao tempo de uso.

 • Usufruto temporal:custo de adquisición ÷ número de anos de duración deste
 • Usufruto vitalicio:custo de adquisición x 3%

Coeficientes de abatemento (DT 9ª da Lei do IRPF) Dereitos reais de gozo ou desfrute sobre inmobles adquiridos antes do 31 de decembro de 1994.Ten concretarse cúal é a data de adquisición, que estará en función do negocio xurídico en cuxa virtude se constituíu o usufruto.

O usufructuario é o que ten o dereito de uso e desfrute e percibe os froitos do ben polo que a el se atribúen as seguintes rendas no IRPF:

A. Se arrenda ou cede o inmoble:Rendementos de capital inmobiliario

Para o cálculo do rendemento neto de capital inmobiliario debe terse en conta que a amortización fiscalmente deducible é a do dereito de usufruto ([artigo 23.1.b) da Lei do IRPF e 14.3 do seu Regulamento] que será:

 • Usufruto temporal:custo de adquisición entre o nº de anos de duración
 • Usufruto vitalicio:3% do custo de adquisición satisfeito

B. Se o inmoble está á súa disposición e non se arrenda ou cede:Imputación de rendas inmobiliarias

 • O 2%, con carácter xeral.A devandita porcentaxe debe aplicarse sobre o valor catastral do inmoble que figure no recibo do IBI do exercicio.

 • O 1,1 % nos seguintes supostos:

  1. Inmobles cuxos valores catastrais fosen revisados, modificados ou determinados mediante un procedemento de valoración colectiva de carácter xeral, de conformidade coa normativa catastral e entrasen en vigor no período impositivo ou no prazo dos dez períodos impositivos anteriores.
  2. Inmobles que, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), carecesen de valor catastral ou este non fose notificado ao titular.

A título gratuíto:

. Por actos inter vivos

. Por actos mortis causa

(usufruto temporal)

A favor do nó propietario

. A título oneroso

. A título gratuíto

Determina a consolidación do dominio e a plena propiedade sobre o inmoble no nó propietario (Ver consolidación do dominio)

Este cadro teñen caracter meramente informativo.