Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regras xerais de cálculo

Normativa:Arts.34 a 36 Lei IRPF e 40 Regulamento

Atención: tenganse en conta os cadros-resumo das regras xerais que figuran ao final desta apartado.

A determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais que procedan da transmisión, onerosa ou lucrativa, de elementos patrimoniais non afectos vén determinada pola diferenza entre os valores de transmisión e de adquisición dos elementos patrimoniais.

Precisión: para a determinación do importe da ganancia ou perda patrimonial que proceda da transmisión de elementos patrimoniais afectos véxase o apartado normas específicas de valoración deste Capítulo.

A. Valor de adquisición

O valor de adquisición estará formado pola suma de:

 1. O importe real polo que a devandita adquisición se tivese efectuado ou, cando esta tiver sido a título lucrativo ou gratuíto (herdanza, legado ou doazón), polo declarado ou o comprobado administrativamente para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, sen que este poida exceder do valor de mercado.

  Nas transmisións lucrativas de empresas ou participacións ás que se refire o artigo 20.6 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do Imposto sobre Sucesións e Doazóns (BOE do 19), o valor de adquisición coincidirá co orixinario do doador xa que o donatario se subroga na posición daquel respecto dos valores e datas de adquisición dos devanditos bens.

 2. O custo dos investimentos e melloras efectuadas nos bens adquiridos, sen que se computen, a estes efectos, os gastos de conservación e reparación.

  Ten a consideración de mellora, para estes efectos, a indemnización que satisfai o propietario ao seu inquilino para que este desaloxe o inmoble.

 3. Os gastos (comisións, Fedatario público, Rexistro, etc.) e tributos inherentes á adquisición (Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, IVE ou Imposto sobre Sucesións ou Doazóns se a adquisición se realizou a título gratuíto), excluídos os intereses que tivesen sido satisfeitos polo adquirente.
 4. Da suma correspondente ás anteriores cantidades restarase, o importe das amortizacións fiscalmente deducibles, computándose en todo caso a amortización mínima.

  A amortización mínima é o resultante do período máximo de amortización ou a porcentaxe fixa que corresponda, segundo cada caso.

  Para inmobles arrendados, o importe da amortización mínima determínase aplicando o 1,5 por 100 ata o 31 de decembro de 1998;o 2 por 100 ata 31 de decembro de 2002, e o 3 por 100 dende 1 de xaneiro de 2003.

  En relación co cómputo das amortizacións, debe terse en conta que:

  • Non procede computar amortización por aqueles bens non susceptibles de depreciación como, por exemplo, os terreos, os valores mobiliarios, etc.

  • As amortizacións "fiscalmente deducibles" corresponden aos inmobles ou mobles afectos a actividades económicas, aos inmobles ou mobles arrendados ou subarrendados, a dereitos reais de uso e desfrute sobre bens inmobles, aos supostos de prestación de asistencia técnica que non constitúa actividade económica e ao arrendamento de negocios ou minas ou subarrendamentos.Nestes casos, a amortización mínima computarase, con independencia da súa efectiva consideración como gasto.

  • Tratándose da transmisión de elementos patrimoniais afectos a actividades económicas, considérase como valor de adquisición o valor contable, tendo en conta as amortizacións que tivesen sido fiscalmente deducibles, sen prexuízo da amortización mínima a que nos referimos antes.
  • Tratándose de bens inmobles que fosen arrendados considerarase que as amortizacións cumpren o requisito de efectividade cando, en cada ano, non excedan do resultado de aplicar a porcentaxe do 3 por 100 sobre o maior dos seguintes valores:custo de adquisición satisfeito ou o valor catastral, excluído o valor do chan.Cando non se coñeza o valor do chan, este calcularase rateando o custo de adquisición satisfeito entre os valores catastrais do chan e da construción de cada ano.

   No caso de bens inmobles adquiridos a título lucrativo debe terse en conta que o custo de adquisición satisfeito é o importe dos tributos satisfeitos máis os gastos inherentes á adquisición e, no seu caso, a totalidade dos investimentos e melloras efectuadas. Pero non o valor para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

B. Valor de transmisión

O valor de transmisión estará formado por:

 1. O importe real polo que a alienación se tivese efectuado ou o valor declarado ou, no seu caso, o comprobado administrativamente para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns cando a transmisión se realizase a título lucrativo ou gratuíto, sen que este poida exceder do valor de mercado.

  Por importe real do valor de alleamento tomarase o efectivamente satisfeito, sempre que non resulte inferior ao normal de mercado, en cuxo caso prevalecerá este.

 2. Da cantidade anterior poderán deducirse os gastos e tributos inherentes á transmisión, excluídos os intereses, en canto tiveren resultado satisfeitos polo transmitente.

C. Suposto especial:transmisión de elementos patrimoniais nos que se realizasen melloras nun ano distinto ao da súa adquisición

Tratándose de elementos patrimoniais sobre os que se realizasen melloras nun ano distinto ao da súa adquisición, será preciso distinguir a parte do valor de transmisión que corresponda ao elemento patrimonial e á mellora ou melloras realizadas, co obxecto de determinar, de forma separada e independente, tanto as ganancias ou perdas patrimoniais derivadas dun e outras, como a redución que, se é o caso, resulte aplicable.Para estes efectos, tomarán como valores e datas de adquisición os que correspondan, respectivamente, ao elemento patrimonial e a cada unha das melloras realizadas.

En consecuencia, as ganancias ou perdas patrimoniais así determinadas poderán ter diferentes períodos de xeración, resultando tamén diferentes as porcentaxes redutoras que, se é o caso, proceda aplicar sobre as ganancias patrimoniais en función das antigüidades que tiveran a 31 de decembro de 1996, o elemento patrimonial propiamente dito e cada unha das melloras realizadas, tendo en conta que se se tivesen efectuado melloras nos elementos patrimoniais transmitidos se tomará como período de permanencia destas no patrimonio do contribuínte o número de anos que medien entre a data en que se tivesen realizado e o 31 de decembro de 1996, redondeado por exceso.

Esquemas-resumo

Os compoñentes dos respectivos valores de adquisición e transmisión dos diferentes elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas, segundo se trate de transmisión onerosa ou lucrativa, son os que se indican nos cadros seguintes:

a) Esquema - resumo:transmisión onerosa

Normativa:Articulo 35 da Lei de IRPF

(+) Importe real da adquisición.

(+) Investimentos e melloras efectuadas nos bens adquiridos.

(+) Gastos e tributos inherentes á adquisición (agás intereses), satisfeitos polo adquirente.

(-) Amortizacións (inmobles ou mobles arrendados e dereitos sobre estes, así como nos supostos de prestación de asistencia técnica que non constitúa actividade económica).

= Valor de adquisición(+) Importe real da transmisión sempre que non resulte inferior ao valor de mercado., en cuxo caso, prevalece este.

(-) Gastos e tributos inherentes á transmisión satisfeitos polo transmitente.

= Valor de transmisión

b) Esquema - resumo:transmisión lucrativa

Normativa:Articulo 36 da Lei de IRPF

(+) Valor de adquisición para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns co límite do valor de mercado.

(+) Investimentos e melloras efectuadas nos bens adquiridos.

(+) Gastos e tributos inherentes á adquisición (agás intereses), satisfeitos polo adquirente.

(-) Amortizacións (inmobles ou mobles arrendados e dereitos sobre estes, así como nos supostos de prestación de asistencia técnica que non constitúa actividade económica).

= Valor de adquisición(+) Importe real da transmisión (ou Valor de transmisión para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns co límite do valor de mercado.

(-) Gastos e tributos inherentes á transmisión satisfeitos polo transmitente.

= Valor de transmisión