Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Exemplo 3:Determinación do importe da ganancia non derivada da transmisión de elementos patrimoniais

En maio de 2020 don P.A.G. obtivo nun concurso de televisión un premio consistente nun apartamento na praia, cuxo custo de adquisición para a entidade concedente do premio, que coincide co seu valor de mercado, ascendeu a 60.000 euros.Os gastos inherentes á adquisición satisfeitos por don P.A.G. foron 5.700 euros.

Determinar o importe da ganancia patrimonial computable.

Solución:

Valoración (valor de mercado) =60.000 

Ingreso a conta =13.680  (1)

Ganancia patrimonial (60.000 +13.680) =73.680

Notas ao exemplo:

(1) O ingreso a conta realizado pola entidade concedente do premio determinouse tomando como base deste o custo de adquisición incrementado nun 20 por 100 e aplicando sobre este a porcentaxe do 19 por 100 (vixente en 2020).É dicir:19% s/(60.000 x 1,2) =13.680 euros.Esta última cantidade poderá deducila na súa declaración o contribuínte xunto coas restantes retencións soportadas e ingresos a conta realizados.(Volver)