Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Imputación das ganancias patrimoniais derivadas de elementos afectos acollidas en exercicios anteriores a 2002 ao beneficio fiscal do diferimiento por reinvestimento

As ganancias patrimoniais derivadas de elementos afectos devindicadas en exercicios anteriores a 2002 que, por reinvestimento do importe obtido na adquisición de elementos afectos, se acollesen ao beneficio da imputación diferida e deban declararse no presente exercicio, incluiranse no apartado correspondente da epígrafe F2 da declaración, sexa cal sexa o período de xeración orixinario da ganancia patrimonial obtida no seu día.

Para estes efectos, de acordo coa normativa vixente a 31 de decembro de 2001 (artigo 21 da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades e artigo 34 do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real Decreto 537/1997, do 14 de abril), o importe das ganancias non integradas na base impoñible do exercicio en que se devindicaron, incorporarase na parte xeral da base impoñible do período impositivo en que se amorticen os elementos patrimoniais nos que se materialice o reinvestimento, sempre que se trate de elementos patrimoniais amortizables.

Neste caso, integrarase na parte xeral da base impoñible de cada período impositivo, a ganancia que proporcionalmente corresponda ao importe da amortización dos elementos patrimoniais en relación co seu valor de adquisición ou custo de produción.

O importe da amortización será o importe que deba ter a consideración de fiscalmente deducible, non podendo ser inferior ao resultado de aplicar o coeficiente resultante do período máximo de amortización establecido nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

No suposto de que o rendemento neto da actividade se determine mediante o método de estimación obxectiva, deberá tomar como período de amortización para estes efectos o período máximo establecido nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.