Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Imputación das ganancias e perdas patrimoniais producidas en exercicios anteriores a 2020

Normativa:Arts.45 e 46 Lei IRPF

A imputación das ganancias ou perdas patrimoniais producidas en exercicios anteriores a 2020 realizarase no presente exercicio de acordo coas seguintes regras:

a) Ganancias e perdas derivadas de transmisións de elementos patrimoniais realizadas a prazos ou con prezo aprazado.

Calquera que sexa o período de xeración da ganancia ou perda patrimonial producida en exercicios anteriores por operacións a prazos ou con prezo aprazado cuxo cobramento se produza, total ou parcialmente, no exercicio 2020, a imputación se realiza á base impoñible do aforro.Para tal efecto cumprirase o apartado F2 da declaración.

b) Ganancias e perdas patrimoniais non derivadas de transmisións de elementos patrimoniais.

A imputación que proceda realizar ao presente exercicio efectuarase na base impoñible xeral, cumprindo para tal efecto as casas [0299], [0300], [0304] o [0305] do apartado F1 da declaración, segundo corresponda.

Como exemplos das citadas ganancias patrimoniais poden citarse os premios cuxo cobramento se efectúe a prazos, así como as axudas públicas anteriormente comentadas acollidas a imputación por cuartas partes no período impositivo en que se obteñan e nos tres seguintes.