Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Caso práctico

Don A.P.G. obtivo no ano 2020 as seguintes rendas:

 • Rendemento neto reducido do traballo:50.000
 • Rendemento neto reducido de actividade económica:–5.000
 • Imputación de rendas inmobiliarias:300
 • Ganancia patrimonial a integrar na base impoñible xeral:4.500
 • Perda patrimonial a integrar na base impoñible xeral: 9.600
 • Rendemento negativo de capital mobiliario: –800
 • Ganancia patrimonial a integrar na base impoñible do aforro:5.600
 • Perda patrimonial a integrar na base impoñible do aforro: 1.600

Así mesmo, o contribuínte ten pendente de compensación as seguintes partidas procedentes dos exercicios que se indican:

 • Saldo neto negativo de ganancias e perdas patrimoniais non derivadas da transmisión de elementos patrimoniais correspondentes a 2016:600
 • Saldo neto negativo de ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais correspondentes a 2016: 700
 • Rendementos do capital mobiliario negativos correspondentes a 2016: 500
 • Saldo neto negativo de ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais correspondentes a 2017:2.100

Efectuar a integración e compensación das devanditas rendas na declaración do exercicio 2020.

Solución:

1.Integración e compensación de rendas na base impoñible xeral:

 1. Rendementos e imputacións de rendas do exercicio 2020:

  • Traballo:50.000
  • Actividade económica:-5.000
  • Imputación de rendas inmobiliarias:300
  • Saldo neto (50.000 – 5.000 +300) = 45.300
 2. Ganancias e perdas patrimoniais do exercicio 2020 a integrar na base impoñible xeral:

  • Ganancias:4.500
  • Perdas:9.600
  • Saldo neto negativo de ganancias e perdas do exercicio 2020 (4.500 -9.600) = –5.100
 3. Compensación do saldo negativo de perdas e ganancias patrimoniais do propio exercicio 2020:

  Compensación do saldo neto negativo de 2020:5.100

 4. Compensación de partidas negativas de exercicios anteriores:

  Compensación saldo neto negativo perdas 2016:600

 5. Total compensacións (5.100 + 600) (1) = 5.700

 6. Base impoñible xeral (45.300 – 5.700) = 39.600

2.Integración e compensación de rendas na base do aforro:

 1. Ganancias e perdas patrimoniais do exercicio 2020 a integrar na base impoñible do aforro:

  • Ganancias:5.600
  • Perdas:1.600
  • Saldo neto positivo de ganancias e perdas do exercicio 2020 (5.600 – 1.600) =4.000
 2. Compensación do saldo negativo de rendementos de capital mobiliario do propio exercicio 2020:

  Rendementos negativos de capital mobiliario imputables a 2020 (2):800

  Non pode superar conxuntamente con saldo neto negativo de rendementos de capital mobiliario procedentes de 2016 o 25 por 100 do saldo positivo de ganancias (25% s/4.000 euros =1.000 euros)

 3. Compensación de saldo netos negativos de perdas e ganancias patrimoniais de exercicios anteriores:

  • Compensación saldo neto negativo de perdas 2016:700
  • Compensación saldo neto negativo de perdas 2017:2.100
 4. Compensación saldo neto negativo de rendementos de capital mobiliario procedentes de 2016 (3):200

  A suma dos rendimientos negativos de capital mobiliario imputables a 2020 (800) e os rendementos negativos procedentes de 2016 (200) non superan o 25 por 100 do saldo positivo do exercicio que ascende a 1.000, polo que son compensables.

 5. Total compensacións (700 + 2.100 + 200) = 3.000

 6. Compensacións a realizar (ata o importe do saldo positivo):(800 + 3.000) = 3.800
 7. Base impoñible do aforro (4.000 – 3.800) = 200

Notas ao exemplo:

(1) O límite máximo de compensación dos saldos netos negativos de ganancias e perdas patrimoniais de 2016 e de 2020 ascende conxuntamente a 11.325 (25 por 100 s/45.300).(Volver)

(2) Os rendementos de capital mobiliario negativos do exercicio compensaranse co saldo positivo das ganancias e perdas patrimoniais do exercicio da base impoñible do aforro co límite do 25 por 100 do devandito saldo positivo que ascende a 1.000 (25 por 100 s/4.000).Con iso compénsanse todos os saldos pendentes.(Volver)

(3) Os rendementos de capital mobiliario negativo procedentes de 2016 poden compensarse co saldo positivo de ganancias e perdas patrimoniais do exercicio 2020 ata o límite conxunto do 25 por 100 do devandito saldo.Neste caso ata 200 euros xa que a compensación do saldo negativo dos rendementos de capital mobiliario do propio exercicio 2020 ascendían a 800 e o límite a 1.000 euros (25 por 100 s/4.000).(Volver)