Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Clasificación das rendas segundo a súa orixe e fonte e clasificación para os efectos do cálculo do imposto

Normativa:Art.º 6.2 Lei IRPF

A renda obtida polo contribuínte ao longo do período impositivo ordénase segundo a orixe ou fonte desta, en tres categorías fiscais:

 • Rendementos.
 • Imputacións de rendas.
 • Ganancias e perdas patrimoniais.

Esta clasificación desprega os seus efectos especialmente na cuantificación das rendas.Así:

 • Os rendementos netos obtéñense por diferenza entre os ingresos computables e os gastos deducibles, sen prexuízo da aplicación das reducións sobre o rendemento íntegro ou neto, que, se é o caso, correspondan.
 • As imputacións de renda cuantifícanse aplicando directamente os criterios e regras establecidas legalmente.
 • As ganancias e perdas patrimoniais determínanse, con carácter xeral, por diferenza entre os valores de transmisión e de adquisición

Non obstante, para os efectos do cálculo do imposto, as rendas obtidas polo contribuínte no período impositivo, clasifícanse nos dous grupos seguintes:

1º Renda xeral

Normativa:Arts.44 e 45 Lei IRPF

Este grupo comprende os seguintes compoñentes da renda do contribuínte:

 • Rendementos do traballo, do capital inmobiliario, do capital mobiliario (exclusivamente os previstos no apartado 4 do artigo 25 da Lei do IRPF.É dicir, entre outros, os derivados da propiedade intelectual, da prestación de asistencia técnica, do arrendamento de bens mobles, negocios ou minas ou de subarrendamentos e da cesión do dereito á explotación da imaxe) e os derivados do exercicio de actividades económicas.
 • Imputacións de rendas inmobiliarias, de transparencia fiscal internacional, da cesión de dereitos de imaxe, de institucións de investimento colectivo constituídas en paraísos fiscais, de agrupacións de interese económico, españolas e europeas, e de unións temporais de empresas.
 • Ganancias e perdas patrimoniais que non deriven da transmisión de elementos patrimoniais.

2º Renda do aforro

Normativa: Arts.44 e 46 Lei IRPF

A renda do aforro está constituída polos seguintes compoñentes:

 • Rendementos do capital mobiliario previstos nos apartados 1, 2 e 3 do artigo 25 da Lei do IRPF.É dicir, os derivados da participación de fondos propios de calquera tipo de entidade, os obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios, os procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguros de vida ou invalidez, así como as rendas derivadas da imposición de capitais.

  Non obstante, formarán parte da renda xeral os rendementos do capital mobiliario previstos no artigo 25.2 da Lei do IRPF correspondentes ao exceso do importe dos capitais propios cedidos a unha entidade vinculada respecto do resultado de multiplicar por tres os fondos propios, na parte que corresponda á participación do contribuínte, desta última.No Capítulo 5 contense un exemplo no que se detallan as operacións necesarias para determinar a parte do rendemento que debe integrarse na base impoñible xeral.

  Téñase en conta que nos supostos nos que a vinculación se defina en función da relación dos socios ou partícipes coa entidade, a participación deberá ser igual ou superior ao 25 por 100.

 • Ganancias e perdas patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisións de elementos patrimoniais, con independencia do período de xeración.

Nos cadros seguintes recóllense, de forma gráfica, os compoñentes da renda xeral e da renda do aforro.