Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Delimitación

Normativa:Disposición adicional vixésima Lei IRPF

Teñen a consideración de rendas exentas con progresividade aquelas rendas que, sen someterse a tributación, deben terse en conta para os efectos de calcular o tipo de gravame aplicable ás restantes rendas do período impositivo.

Como exemplo destas rendas poden citarse as previstas nos Convenios para evitar a dobre imposición subscritos por España.

As rendas exentas con progresividade se engadirán á base liquidable xeral ou do aforro, segundo corresponda á natureza das rendas, ao obxecto de calcular o tipo medio de gravame que corresponda para a determinación da cota íntegra estatal e autonómica.

O tipo medio de gravame así calculado aplicarase sobre a base liquidable xeral ou do aforro, sen incluír as rendas exentas con progresividade.

En determinados Convenios para evitar a dobre imposición subscritos por España establécese que, cando as rendas obtidas por un contribuínte estean exentas, conforme ás disposicións do propio Convenio, estas deben terse en conta para os efectos de calcular o tipo de gravame aplicable sobre o resto das rendas obtidas polo devandito contribuínte no exercicio.