Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Tratamento liquidatorio das rendas exentas con progresividade en BIG

O tratamento liquidatorio das rendas exentas con progresividade que, segundo a súa natureza, formen parte da base impoñible xeral estrutúrase nas seguintes fases:

 1. O importe das rendas exentas con progresividade debe sumarse á base liquidable xeral e ao importe resultante da devandita suma aplicaránselle a escala de gravame xeral e a aprobada pola Comunidade Autónoma que corresponda, na parte autonómica.Como resultado obtéñense as cotas parciais 1 e 2.
 2. Ao importe do mínimo persoal e familiar (sempre que non supere a base liquidable xeral ou, no seu caso, a base liquidable xeral incrementada coas rendas exentas con progresividade) aplícanselle, sucesivamente, a escala de gravame xeral, obténdose desta forma a cota parcial 3 e a escala de gravame autonómica ou complementaria obténdose a cota parcial 4.
 3. A partir das catro cotas parciais obtidas nas fases anteriores calcúlanse as seguintes magnitudes:

  • Cota resultante 1 = cota parcial 1 − cota parcial 3.
  • Cota resultante 2 = cota parcial 2 − cota parcial 4.
 4. A partir das cotas resultantes 1 e 2 calculadas na fase anterior, determínase o tipo medio de gravame, estatal e autonómico.En ambos os dous casos, o devandito tipo medio é o resultado de multiplicar por 100 o cociente resultante de dividir as cotas resultantes 1 e 2 entre a base para a aplicación da escala de gravame (suma obtida na fase 1ª).
 5. Unha vez obtidos os devanditos tipos medios, estes aplicaranse exclusivamente sobre a base liquidable xeral, sen incluír as rendas exentas con progresividade.Desta forma obterase a cota íntegra estatal e autonómica, respectivamente, correspondentes á base liquidable xeral.

Exemplo

Dona P.C.A., residente na Comunidade de Castela e León, obtivo no exercicio 2020 unha base liquidable xeral de 23.900 euros e unha base liquidable do aforro de 2.800 euros.

O importe do o seu mínimo persoal e familiar ascende a 5.550 euros.Ademais, percibiu en Alemaña unha renda de 2.900 euros que, por aplicación do Convenio entre o Reino de España e a República Federal de Alemaña para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio e o seu protocolo, do 3 de febreiro de 2011, están declarados en España exenta con progresividade.

Determinar o importe das cotas íntegras correspondente ao devandito contribuínte.

Solución:

1.Suma da base liquidable xeral e o importe das rendas exentas con progresividade

23.900 + 2.900 = 26.800

2.Aplicación das escalas do imposto ao resultado da suma anterior (26.800)

 1. Escala xeral do imposto

  Ata 20.200 =2.112,75

  Resto:6.600 ao 15% =990

  Cota 1 (2.112,75 +990) =3.102,75

 2. Escala autonómica

  Ata 20.200 =2.112,75

  Resto: 6.600 ao 14% =924

  Cota 2 (2.112,75 +924) =3.036,75

3.Aplicación das escalas de gravame ao importe do mínimo persoal e familiar

Escala xeral

5.550 ao 9,50% =527,25

Cota 3 =527,25

4.Determinación das diferenzas de cotas:

Cota resultante 1 (cota 1 − cota 3) =3.102,75 − 527,25: 2.575,50

Cota resultante 2 (cota 2 − cota 4) =3.036,75 − 527,25: 2.509,50

5.Determinación dos tipos medios de gravame

 1. Tipo medio de gravame estatal (TME): TME = (2.575,50 ÷26.800) x 100 =9,61%

 2. Tipo medio de gravame autonómico (TMA): TMA = (2.509,50 ÷ 26.800) x 100 =9,36%

6.Determinación das cotas correspondentes á base liquidable xeral (23.900):

Cota estatal:(23.900 x 9,61%) = 2.296,70

Cota autonómica:(23.900 x 9,36%) = 2.237,04

7.Gravame da base liquidable do aforro (2.800)

Gravame estatal

2.800 x 9,5% = 266

Gravame autonómico

2.800 x 9,5% = 266

8.Determinación das cotas íntegras

Cota íntegra estatal (7.710,40 +475) =8.185,40

Cota íntegra autonómica (7.834,50 +475) =8.309,50