Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Supostos especiais de concorrencia de rendas:Anualidades por alimentos en favor dos fillos e rendas exentas con progresividade

O procedemento aplicable no suposto de que existan simultáneamente anualidades por alimentos en favor dos fillos e rendas exentas con progresividade incorpora as especialidades liquidatorias de cada unha das devanditas rendas tal e como se comenta no exemplo seguinte.

Exemplo:

Don J.R.F., residente na Comunidade de Madrid, obtivo no exercicio 2020 unha base liquidable xeral de 23.900 euros.Tamén obtivo rendas exentas con progresividade que ascenden 2.950 euros.

Durante o exercicio satisfixo anualidades por alimentos aos seus fillos por importe de 2.800 euros, segundo o previsto no convenio regulador do divorcio aprobado xudicialmente.

Determinar as cotas íntegras correspondentes ao exercicio 2020, sabendo que o importe do mínimo persoal e familiar ascende a 5.550 euros.

Solución:

1.Determinación das bases para a aplicación das escalas de gravame

Ao ter satisfeito no exercicio anualidades aos seus fillos por decisión xudicial e resultar a súa contía inferior ao importe da súa base liquidable xeral, a escala xeral e a autonómica do imposto deben aplicarse separadamente ao importe das anualidades (2.800) e ao importe do resto da base liquidable xeral.

Este último importe determínase incrementando a base liquidable xeral (23.900 euros) na contía das rendas exentas con progresividade (2.950) e diminuíndo o resultado no importe das anualidades por alimentos satisfeitas no exercicio (2.800).En definitiva:

Base "A" =2.800

Base "B" = (23.900 +2.950) − 2.800 =24.050

2.Aplicación das escalas do imposto ao importe das anualidades, base "A" (2.800 euros)

 • Escala xeral do imposto 2.800 x 9,50% = 266

  Cota 1 =266

 • Escala autonómica

  2.800 x 9% = 252

  Cota 2 =252

3.Aplicación das escalas de gravame ao resto de base liquidable xeral, base "B" (24.050 euros)

 • Escala xeral do imposto

  Ata 20.200 =2.112,75

  Resto:3.850 ao 15% =577,50

  Cota 3 =2.690,25

 • Escala autonómica

  Ata:17.707,20 = 1.709,31

  Resto:6.342,80 x 13,30% = 843,59

  Cota 4 =2.552,90

4.Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar incrementado en 1.980 euros

Dado que o importe da base liquidable xeral (23.900) é superior ao do mínimo persoal e familiar incrementado en 1.980 euros (5.550 + 1.980 =7.530), este forma parte na súa integridade da base liquidable xeral.

 • Escala xeral

  7.530 ao 9,50% =715,35

  Cota 5 =715,35

 • Escala autonómica

  7.530 ao 9% =677,70

  Cota 6 =677,70

5.Cálculo das cotas para os efectos de determinar os tipos medios de gravame

Para determinar os tipos medios de gravame, estatal e autonómico, é preciso calcular previamente as respectivas cotas estatal e autonómica.As devanditas cotas calcúlanse da seguinte forma:

 • Cota estatal = (cota 1 + cota 3 – cota 5):

  266 + 2.690,25 – 715,35 = 2.240,90

 • Cota autonómica = (cota 2 + cota 4 – cota 6):

  252 + 2.552,90 – 677,70 = 2.127,20

6.Determinación dos tipos medios de gravame

 1. Tipo medio de gravame estatal TME:2.240,90 ÷ 26.850 x 100 = 8,34%

 2. Tipo medio de gravame autonómico =TMA =2.127,20 ÷ 26.850 x 100 =7,92%

7.Determinación da cota íntegra xeral estatal e autonómica

 • Cota íntegra xeral estatal (base liquidable xeral x TME) 23.900 x 8,34% =1.993,26

 • Cota íntegra xeral autonómica:(base liquidable xeral x TMA) 23.900 x 7,92% =1.892,88